Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Karty przedpłacone na zakup posiłków

fot.istockphoto
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, dalej jako rozporządzenie), podstawy wymiaru tych składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu ‒ do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.
więcej

Wybrane skutki nieprawidłowej wypłaty świadczeń socjalnych

fot.istockphoto
Finansowanie świadczeń dla pracowników oraz innych uprawnionych osób ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz) traktowane jest przez przepisy podatkowe oraz przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych w sposób szczególny. Preferencje w tym zakresie dostępne są na podstawie art. 21 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozporządzenie).
więcej

Bilet do kina

fot.istockphoto
Jedną z wielu form motywacji pracowników do lepszego działania na rzecz firmy może stać się regularny zakup biletów do kina. Wiele wzorców dobrego pracownika z obejrzanych filmów może zostać przeniesionych na grunt zawodowy czy zostać wdrożonych w miejscu pracy. Pracodawca zyskuje zmotywowanych do pracy pracowników oraz korzysta z przysługującego zwolnienia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy.
więcej

Raportowanie szansą na HR-hub?

fot.istockphoto
Dziś dla spółek giełdowych w obszarze HR-u najważniejszą sprawą jest nowa ustawa z grudnia 2016 r. nakładająca obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Kolejny problem (nie tylko samego HR-u i spółek giełdowych) to projekt zmian, które mają nastąpić od 2018 r. w podejściu do ochrony danych osobowych. Oba projekty są obarczone poważnymi sankcjami. Na dodatek rosną problemy z pozyskiwaniem pracowników i ich motywowaniem. Te trzy tematy zdominowały VI Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
więcej

Strój służbowy a skutki podatkowe

fot.istockphoto
Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na zakup stroju służbowego w celu podniesienia prestiżu firmy. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju wydatki organy podatkowe uznają za niemające ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiąganiem przychodów.
więcej

Wypłaty z ZFŚS a zwolnienie od podatku dochodowego

fot.istockphoto
Przepisy zawarte w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa) umożliwiają skorzystanie z określonych zwolnień podatkowych w przypadku finansowania świadczeń dla pracowników (i innych uprawnionych osób) ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz). Należy jednak mieć na względzie, że zwolnieniem tym objęte są nie wszystkie świadczenia socjalne, ale wyłącznie niektóre z nich, specyficznie wskazane w treści tego przepisu.
więcej

Telefony i maile po godzinach pracy

fot.istockphoto
Powszechność mobilnych środków komunikacji jest wykorzystywana ze szczególnym natężeniem przez profesjonalnych przedsiębiorców. Jest to duże ułatwienie zarówno w kontaktach z klientami, jak i zatrudnionymi pracownikami. Również oni mają możliwość wykonywania swoich obowiązków niezależnie od miejsca pobytu i w sposób zdalny.
więcej

Skutki podatkowe szkoleń e-learningowych

fot.istockphoto
Coraz częściej pracodawcy szkolą pracowników drogą on-line, finansując dla nich udział w szkoleniach e-learningowych. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie wydatków związanych z dokształcaniem pracowników, takich jak: dojazd, nocleg czy pokrycie kosztów wyżywienia. Szkolenia e-learningowe to świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego.
więcej

Wyłączenie niektórych świadczeń z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

fot.istockphoto
W świetle przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek stanowi przychód ze stosunku pracy ustalony zgodnie z regulacjami podatkowymi.
więcej

Tajemnica pracodawcy i przedsiębiorstwa – obowiązki pracownika

fot.istockphoto
Aktualne warunki gospodarcze definiują informację, jako jedno z podstawowych i najbardziej pożądanych dóbr przedsiębiorcy. W związku z tym, prócz naturalnie obowiązku świadczenia pracy, każdy pracownik posiada względem pracodawcy wiele innych powinności, z których jedną z najważniejszych jest obowiązek zachowania tzw. tajemnicy pracodawcy oraz zawierającej się w niej tajemnicy przedsiębiorstwa.
więcej

Opieka stomatologiczna pracowników

foto
Kondycja zdrowotna pracowników bez wątpienia ma wpływ na efektywność w pracy. Stąd dbałość o ochronę zdrowia pracowników powinna mieć istotny wpływ na zarządzanie stanami kadrowymi danego pracodawcy.
więcej

Dobre imię firmy przekłada się na jej sukces

Fot. Istockphoto
Wizerunek przedsiębiorcy oraz jego renoma są elementami prowadzonej działalności, których pozytywna ocena ma niebagatelny wpływ na sukces firmy. Coraz częściej zaś opinia o danej firmie lub marce jest kreowana za pośrednictwem powszechnie dostępnych narzędzi w postaci np. mediów społecznościowych oraz forów internetowych, które ze względu na swój niemal nieograniczony zasięg mogą zarówno wpływać na pozytywny odbiór danego przedsiębiorcy i jego produktów pośród potencjalnych klientów, jak i poważnie zaszkodzić jego wizerunkowi.
więcej

Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Fot. Istockphoto
Ustalenie skutków podatkowych nieodpłatnego używania samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników budzi wciąż wątpliwości. Nic dziwnego, kiedy to odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują organy podatkowe, a inne sądy administracyjne.
więcej

Benefity dla pracowników tymczasowych

Fot. Istockphoto
Pracownicy tymczasowi stanowią obecnie dużą grupę pracowników zatrudnionych w Polsce. Ich status reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (dalej w skrócie uzpt) oraz Kodeks pracy odnoszący się do wszystkich pracowników. Zapisy uzpt wdrażają europejskie regulacje dyrektywy 91/383/EWG z 21 czerwca 1991 r.
więcej

Skutki podatkowe nagród wypłaconych pracownikom

Fot.iStock
Początek roku to w wielu firmach czas podsumowań. To też okres, w którym stawiane są nowe cele oraz wyzwania. Kiedy wyniki finansowe cieszą, a zysk osiągany jest na poziomie co najmniej oczekiwanym, pracownicy mogą liczyć na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, tzw. nagrody (premii) z wypracowanego zysku.
więcej

Odpowiedzialność za rozliczenie podatku z tytułu benefitów

Fot. iStock
W świetle art. 30 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (OP) płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków polegających na obliczeniu i pobraniu od podatnika podatku i wpłaceniu go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony.
więcej

Jak pracodawca powinien dokumentować świadczenia udostępniane pracownikom odpłatnie?

Fot. PeopleImages
Pracodawcy częstokroć decydują się na wprowadzenie częściowej – lub ustalonej na preferencyjnych zasadach – odpłatności za udostępniane pracownikom benefity; nierzadkie są również przypadki, gdy pracownik zobowiązany jest do zwrotu całego kosztu świadczenia otrzymanego od pracodawcy.
więcej

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Fot.PeopleImages
Jesień już na dobre rozgościła się za oknem. Pojawiają się pierwsze przeziębienia, choroby, wirusy, a wśród nich — uciążliwe szczepy grypy. Walka z nimi jest trudna. Babcie doradzały, by grypę przeleżeć w łóżku ze szklanką gorącego mleka z miodem. Czasem jednak tak się nie da. W pracy czeka nieskończony projekt czy zaplanowane spotkanie z klientem. Może zatem jest jakiś sposób na przechytrzenie grypy?
więcej

Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS

Fot. PeopleImages
W świetle § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe („Rozporządzenie”), podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych („Fundusz”).
więcej

Świadczenia wypłacone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy a koszt podatkowy pracodawcy

Fot. iStock
Opublikowany w marcu bieżącego roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) raport dotyczący wypadków przy pracy w 2015 r. może cieszyć. Wprawdzie liczba poszkodowanych wyniosła ponad 87 tys. osób, jednak była mniejsza o 1,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »


Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.