Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Nowe zasady w ochronie danych osobowych

fot.istockphoto
25 maja 2018 r. w życie wchodzą przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Do tego czasu państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia odpowiednich regulacji. W przypadku Polski będzie to zupełnie nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Wraz z nią zmianie ulegnie wiele innych ustaw, w tym Kodeks pracy (dalej k.p.).
więcej

Zwrot kosztów noclegu

fot.istockphoto
Sprawa dotyczyła podróży pracowników pełniących funkcję przedstawicieli handlowych spółki na terenie kraju. Ich obszar pracy był rozległy, a zakres zadań zleconych przez pracodawcę wymagał tego, że pracownicy nie zawsze mieli możliwość powrotu do miejsca zamieszkania na nocleg w danym dniu. Wówczas zmuszeni byli do pozostawania na nocleg w związku z koniecznością wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy, a jednocześnie poza miejscem zamieszkania pracownika.
więcej

Skutki podatkowe rabatów

fot.istockphoto
Powszechną praktyką pracodawców jest oferowanie pracownikom możliwości nabycia towarów produkowanych lub dystrybuowanych przez pracodawcę po obniżonej cenie. Analogiczne obniżki oferowane są przez pracodawców prowadzących działalność o charakterze usługowym. Powstaje pytanie, czy udzielone przez pracodawców rabaty mogą skutkować po stronie pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu.
więcej

Odpowiedzialność porządkowa pracownika

fot.istcokphoto
Każdy podmiot zatrudniający pracowników ma jedno szczególne uprawnienie w odniesieniu do swoich pracowników, uregulowane w przepisach art. 108 i następnych Kodeksu pracy. Może bowiem wyciągać względem nich konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy.
więcej

Kontrakt menedżerski

fot.istockphoto
Z formalnego punktu widzenia kontrakt menedżerski nie należy do umów nazwanych, których essentialia negotii wynika z przepisów prawa. Jest kwalifikowany jako umowa o świadczenie usług, do której na podstawie art. 750 k.c. odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące umowy zlecenia. Niemniej umowy takie funkcjonują, a praktyka wykształciła ich nazwę ze względu na przedmiot i strony kontraktu.
więcej

Opodatkowanie świadczeń uzyskanych z kafeterii

fot.istockphoto
W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się tzw. systemy kafeteryjne, służące zintegrowanemu zarządzaniu świadczeniami oferowanymi przez pracodawcę. Kompleksowa oferta benefitów dostępnych w takim systemie umożliwia pracownikom, w ramach określonego limitu, dokonywanie wyboru spośród świadczeń o zróżnicowanym charakterze.
więcej

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

fot.istockphoto
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy swoim pracownikom, co ma na celu ochronę ich życia i zdrowia. W nawiązaniu do tego obowiązku pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie, zaś jego niedopełnienie może wiązać się z określonymi konsekwencjami. Konsekwencje te mogą mieć w szczególności charakter cywilnoprawny, a samo wystąpienie wypadku przy pracy rodzi również konieczność podjęcia przez pracodawcę określonych czynności, wskazanych w treści Kodeksu pracy.
więcej

Karty przedpłacone na zakup posiłków

fot.istockphoto
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, dalej jako rozporządzenie), podstawy wymiaru tych składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu ‒ do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.
więcej

Wybrane skutki nieprawidłowej wypłaty świadczeń socjalnych

fot.istockphoto
Finansowanie świadczeń dla pracowników oraz innych uprawnionych osób ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz) traktowane jest przez przepisy podatkowe oraz przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych w sposób szczególny. Preferencje w tym zakresie dostępne są na podstawie art. 21 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozporządzenie).
więcej

Bilet do kina

fot.istockphoto
Jedną z wielu form motywacji pracowników do lepszego działania na rzecz firmy może stać się regularny zakup biletów do kina. Wiele wzorców dobrego pracownika z obejrzanych filmów może zostać przeniesionych na grunt zawodowy czy zostać wdrożonych w miejscu pracy. Pracodawca zyskuje zmotywowanych do pracy pracowników oraz korzysta z przysługującego zwolnienia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy.
więcej

Raportowanie szansą na HR-hub?

fot.istockphoto
Dziś dla spółek giełdowych w obszarze HR-u najważniejszą sprawą jest nowa ustawa z grudnia 2016 r. nakładająca obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Kolejny problem (nie tylko samego HR-u i spółek giełdowych) to projekt zmian, które mają nastąpić od 2018 r. w podejściu do ochrony danych osobowych. Oba projekty są obarczone poważnymi sankcjami. Na dodatek rosną problemy z pozyskiwaniem pracowników i ich motywowaniem. Te trzy tematy zdominowały VI Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
więcej

Strój służbowy a skutki podatkowe

fot.istockphoto
Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na zakup stroju służbowego w celu podniesienia prestiżu firmy. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju wydatki organy podatkowe uznają za niemające ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiąganiem przychodów.
więcej

Wypłaty z ZFŚS a zwolnienie od podatku dochodowego

fot.istockphoto
Przepisy zawarte w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa) umożliwiają skorzystanie z określonych zwolnień podatkowych w przypadku finansowania świadczeń dla pracowników (i innych uprawnionych osób) ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz). Należy jednak mieć na względzie, że zwolnieniem tym objęte są nie wszystkie świadczenia socjalne, ale wyłącznie niektóre z nich, specyficznie wskazane w treści tego przepisu.
więcej

Telefony i maile po godzinach pracy

fot.istockphoto
Powszechność mobilnych środków komunikacji jest wykorzystywana ze szczególnym natężeniem przez profesjonalnych przedsiębiorców. Jest to duże ułatwienie zarówno w kontaktach z klientami, jak i zatrudnionymi pracownikami. Również oni mają możliwość wykonywania swoich obowiązków niezależnie od miejsca pobytu i w sposób zdalny.
więcej

Skutki podatkowe szkoleń e-learningowych

fot.istockphoto
Coraz częściej pracodawcy szkolą pracowników drogą on-line, finansując dla nich udział w szkoleniach e-learningowych. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie wydatków związanych z dokształcaniem pracowników, takich jak: dojazd, nocleg czy pokrycie kosztów wyżywienia. Szkolenia e-learningowe to świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego.
więcej

Wyłączenie niektórych świadczeń z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

fot.istockphoto
W świetle przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek stanowi przychód ze stosunku pracy ustalony zgodnie z regulacjami podatkowymi.
więcej

Tajemnica pracodawcy i przedsiębiorstwa – obowiązki pracownika

fot.istockphoto
Aktualne warunki gospodarcze definiują informację, jako jedno z podstawowych i najbardziej pożądanych dóbr przedsiębiorcy. W związku z tym, prócz naturalnie obowiązku świadczenia pracy, każdy pracownik posiada względem pracodawcy wiele innych powinności, z których jedną z najważniejszych jest obowiązek zachowania tzw. tajemnicy pracodawcy oraz zawierającej się w niej tajemnicy przedsiębiorstwa.
więcej

Opieka stomatologiczna pracowników

foto
Kondycja zdrowotna pracowników bez wątpienia ma wpływ na efektywność w pracy. Stąd dbałość o ochronę zdrowia pracowników powinna mieć istotny wpływ na zarządzanie stanami kadrowymi danego pracodawcy.
więcej

Dobre imię firmy przekłada się na jej sukces

Fot. Istockphoto
Wizerunek przedsiębiorcy oraz jego renoma są elementami prowadzonej działalności, których pozytywna ocena ma niebagatelny wpływ na sukces firmy. Coraz częściej zaś opinia o danej firmie lub marce jest kreowana za pośrednictwem powszechnie dostępnych narzędzi w postaci np. mediów społecznościowych oraz forów internetowych, które ze względu na swój niemal nieograniczony zasięg mogą zarówno wpływać na pozytywny odbiór danego przedsiębiorcy i jego produktów pośród potencjalnych klientów, jak i poważnie zaszkodzić jego wizerunkowi.
więcej

Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Fot. Istockphoto
Ustalenie skutków podatkowych nieodpłatnego używania samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników budzi wciąż wątpliwości. Nic dziwnego, kiedy to odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują organy podatkowe, a inne sądy administracyjne.
więcej

« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.