Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Benefity dla pracowników tymczasowych

Fot. Istockphoto
Pracownicy tymczasowi stanowią obecnie dużą grupę pracowników zatrudnionych w Polsce. Ich status reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (dalej w skrócie uzpt) oraz Kodeks pracy odnoszący się do wszystkich pracowników. Zapisy uzpt wdrażają europejskie regulacje dyrektywy 91/383/EWG z 21 czerwca 1991 r.
więcej

Skutki podatkowe nagród wypłaconych pracownikom

Fot.iStock
Początek roku to w wielu firmach czas podsumowań. To też okres, w którym stawiane są nowe cele oraz wyzwania. Kiedy wyniki finansowe cieszą, a zysk osiągany jest na poziomie co najmniej oczekiwanym, pracownicy mogą liczyć na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, tzw. nagrody (premii) z wypracowanego zysku.
więcej

Odpowiedzialność za rozliczenie podatku z tytułu benefitów

Fot. iStock
W świetle art. 30 ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (OP) płatnik, który nie wykonał swoich obowiązków polegających na obliczeniu i pobraniu od podatnika podatku i wpłaceniu go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada całym swoim majątkiem za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony.
więcej

Jak pracodawca powinien dokumentować świadczenia udostępniane pracownikom odpłatnie?

Fot. PeopleImages
Pracodawcy częstokroć decydują się na wprowadzenie częściowej – lub ustalonej na preferencyjnych zasadach – odpłatności za udostępniane pracownikom benefity; nierzadkie są również przypadki, gdy pracownik zobowiązany jest do zwrotu całego kosztu świadczenia otrzymanego od pracodawcy.
więcej

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Fot.PeopleImages
Jesień już na dobre rozgościła się za oknem. Pojawiają się pierwsze przeziębienia, choroby, wirusy, a wśród nich — uciążliwe szczepy grypy. Walka z nimi jest trudna. Babcie doradzały, by grypę przeleżeć w łóżku ze szklanką gorącego mleka z miodem. Czasem jednak tak się nie da. W pracy czeka nieskończony projekt czy zaplanowane spotkanie z klientem. Może zatem jest jakiś sposób na przechytrzenie grypy?
więcej

Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS

Fot. PeopleImages
W świetle § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe („Rozporządzenie”), podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych („Fundusz”).
więcej

Świadczenia wypłacone pracownikom z tytułu wypadku przy pracy a koszt podatkowy pracodawcy

Fot. iStock
Opublikowany w marcu bieżącego roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) raport dotyczący wypadków przy pracy w 2015 r. może cieszyć. Wprawdzie liczba poszkodowanych wyniosła ponad 87 tys. osób, jednak była mniejsza o 1,1 proc. w stosunku do roku ubiegłego.
więcej

Rozliczenie w kosztach wydatków udziałowca

Fot. Fotolia
Poniesione koszty noclegów i przejazdów prezesa zarządu, który jest wspólnikiem, będą kosztami uzyskania przychodu, gdy wykonuje on czynności związane z działalnością spółki.
więcej

Sąd za opodatkowaniem kart podarunkowych dla pracowników

Fot. Fotolia
Przepisy ustawy o PIT określają, że ze zwolnienia podatkowego w limitowanej części korzystają świadczenia o charakterze rzeczowym, np. paczki świąteczne, wartość biletów do kina, teatru, muzeum, karnetu na basen. Nie jest to jednak zwolnienie, które obejmie wszelkie inne towary, jakie pracownik może nabyć na podstawie kart (np. kart świątecznych) wydawanych przez pracodawcę w ramach wewnętrznych programów.
więcej

Sprzedaż za symboliczną złotówkę a podatek VAT

Fot. istockphoto
Nowa interpretacja dotycząca sprzedaży na rzecz pracowników za symboliczną złotówkę kwalifikuje pracodawcę i pracownika jako tzw. podmioty powiązane, tym samym stawia pod znakiem zapytania możliwość oszczędzenia na podatku w przypadku udostępniania pracownikom benefitów po cenach niższych niż tzw. ceny rynkowe.
więcej

Posiłki w stołówce są wolne od podatku

Fot. istockphoto
Pracodawca podjął decyzję o otwarciu stołówki zakładowej. W wyniku tej decyzji oczekiwał wzrostu zadowolenia pracowników, co niewątpliwie powinno się przekładać na ich większe zaangażowanie w pracę, wyższą wydajność i jakość.
więcej

Spółka nie naliczy VAT od darmowego transportu współpracowników

Fot. istockphoto
Bezpłatny dowóz, który przedsiębiorca organizuje pracownikom współpracujących firm, nie jest opodatkowany VAT. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług firm zewnętrznych, często w ramach zawartych umów udzielają osobom zatrudnionym u kontrahentów podobnych świadczeń, które otrzymują ich pracownicy. Jednym z benefitów, które są oferowane np. w firmach budowlanych, jest darmowy dojazd do miejsca wykonywania pracy. Przedsiębiorca zleca zewnętrznej firmie świadczenie usług transportowych, które są rozliczane ryczałtowo. Z transportu mogą korzystać nieodpłatnie nie tylko pracownicy spółki, lecz także osoby zatrudnione w firmach współpracujących.
więcej

Rozszerzone obowiązki w zakresie CSR

Fot. istockphoto
Ujednolicenie dotychczasowych praktyk przedsiębiorstw w zakresie polityki wizerunku i społecznej odpowiedzialności (CSR) oraz wskazanie przejrzystych wytycznych dotyczących raportowania informacji niefinansowych to cel dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/ UE z 22 października 2014 r., zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Czas wyznaczony państwom członkowskim Unii Europejskiej na wdrożenie przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy upływa 6 grudnia 2016 r.
więcej

Umowa o staż w świetle podatku dochodowego od osób prawnych

Fot. istockphoto
Powszechną praktyką we współczesnym obrocie gospodarczym jest zawieranie przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych umów o staż. Z takiej możliwości skorzystała też jedna z działających fundacji, która następnie wystąpiła do Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości rozpoznania przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia z tytułu umowy zawartej ze stażystą. Fundacja wskazała we wniosku, że zawiera z osobami fizycznymi (stażystami) umowy o uczestnictwo w stażu.
więcej


Świadczenia medyczne dla pracowników – rozbieżności w orzecznictwie

Fot. istockphoto
Pracodawcy często decydują się na zakup świadczeń medycznych w ramach przyznawanych swoim pracownikom benefitów. Stanowią one w pewnym sensie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu pracownik może skorzystać z opieki medycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
więcej

Program kafeteryjny – z czego finansować?

Przy finansowaniu kafeterii ze środków obrotowych firma autonomicznie decyduje o zakresie świadczeń / Fot. istockphoto
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środki obrotowe to źródła finansowania świadczeń oferowanych w ramach programów kafeteryjnych.
więcej

Czy likwidacja konta ZFŚS rodzi skutki podatkowe?

Fot. istockphoto
Początek roku jest okresem, w którym pracodawcy podejmują bardzo często decyzję o rezygnacji z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Wówczas wprowadza się odpowiednie zapisy do regulaminu wynagradzania bądź układu zbiorowego pracy, czego skutkiem jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania odpisów i zwiększeń konta Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
więcej

Przychody pracownika z tytułu dopłat do „zielonej szkoły”

Fot. istockphoto
Niedługo rozpocznie się sezon wyjazdów dzieci i młodzieży na różnego rodzaju kolonie, obozy oraz tzw. zielone szkoły. Rodzice dzieci szkolnych korzystających z takich form spędzania wolnego czasu często starają się o dofinansowanie ich przez zakład pracy. Pomimo że instytucja zielonej szkoły funkcjonuje już od kilku lat, nadal dla wielu pracodawców problematyczną kwestię stanowi możliwość zwolnienia od podatku dochodowego (dalej updof) wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tego tytułu.
więcej

Pracownik nie zapłaci podatku od używania telefonu służbowego do celów prywatnych

Fot. Thinkphoto
Jednym z popularnych benefitów stosowanych przez pracodawcę jest udostępnienie pracownikom telefonów komórkowych. Temat ten wielokrotnie wywoływał kontrowersje w orzecznictwie sądowym oraz w stosowaniu prawa przez organy podatkowe.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.