Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Imprezy integracyjne jako źródło opodatkowanego przychodu po stronie pracowników

foto. istockphoto
Zgodnie z oczekiwaniami rynku, w ostatnim czasie nastąpiło zaostrzenie linii interpretacyjnej organów podatkowych w temacie rozpoznania po stronie pracownika przychodu do opodatkowania z tytułu nieodpłatnych świadczeń uzyskanych od pracodawcy, w tym świadczeń o charakterze rozrywkowo- integracyjnym. Powyższa sytuacja w znacznej mierze stanowi pokłosie słynnych już uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 24.05.2010 r. (sygn. II FSP 1/10) oraz z 24.10.2011 r. (sygn. II FPS 7/10), w których Sąd uznał, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym po stronie pracownika podlega już sama możliwość skorzystania z pakietu medycznego (o uchwałach tych pisałam szerzej w numerze 2/2012).
więcej

Kiedy premia jest nagrodą?

premia dla pracowników / Fot. istockphoto.com
Wśród toczących się dyskusji na temat wad i zalet poszczególnych benefitów, czyli świadczeń fakultatywnych, warto przez moment zastanowić się nad istotą jednego z częściej spotykanych składników wynagrodzenia pracownika, a mianowicie premią.
więcej

Opcje na akcje

foto. istockphoto
Na zachodzie bardzo popularnym świadczeniem pozapłacowym, oferowanym głównie pra-cownikom wyższego szczebla są opcje na akcje. Programy opcyjnie są tak skonstruowane, że dany pracownik otrzymuje opcje na akcje spółki w której jest zatrudniony, bądź powiązanej spółki kapitałowej. Po spełnieniu określonych warunków programu (z reguły jest to upływ czasu, w którym pracownik pozostaje w stosunku pracy, ale program może przewidywać także inne warunki) pracownik ma prawo zrealizować opcję kupna akcji danego podmiotu po określonej cenie.
więcej

Pracownicze świadczenia dodatkowe w Republice Czeskiej

foto. istockphoto
Pracownicze świadczenia dodatkowe – benefity, mają długą tradycję w Republice Czeskiej (a tym samym – również w byłej Czechosłowacji). Już w latach dwudziestych ubiegłego wieku pracownicy wielu firm mieli prawo korzystać z pewnych przywilejów w przypadku stałego zatrudnienia.
więcej

Jak określić przychód pracownika z tytułu świadczeń niepieniężnych uzyskanych od pracodawcy?

foto. istockphoto
Przekazywanie pracownikom świadczeń niepieniężnych wiąże się z koniecznością ustalenia, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też korzysta ze zwolnienia z podatku.
więcej

Zwrot wydatków za użytkowanie sieci Internet

foto
W przypadku gdy pracodawca wymaga od zatrudnionego dostępu do stałego łącza internetowego w domu, z reguły pracodawca zwraca pracownikowi część poniesionych kosztów.
więcej

Czy istnieją nieopodatkowane benefity?

bez podatku / Fot. istockphoto
Naczelną zasadą polskiego prawa podatkowego, wynikającą z art. 84 Konstytucji, jest zasada powszechności opodatkowania.
więcej

Benefity dla rodziny pracownika

foto. istockphoto
Wielu pracodawców, oprócz swoich pracowników, wspiera także ich rodziny. Dodatkowe świadczenia w postaci biletów do kina dla rodziny pracownika bądź dofinansowania do zajęć fitness małżonki są tak powszechne jak świadczenia dla samego pracownika. Przy rozliczaniu benefitów dla rodziny pracownika pojawia się ważne pytanie: kto powinien ponosić koszty opodatkowania tego typu świadczeń?
więcej

Odpowiedzialność pracodawcy za pobór zaliczek na podatek dochodowy z tytułu przychodów (..)

foto. istockphoto
Analizując aspekt podatkowy wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, skupiamy się zazwyczaj na ustaleniu zasad ich prawidłowego opodatkowania. Co jednak w sytuacji, gdy pracodawca pomyli się w ocenie kwalifikacji podatkowej danego świadczenia, wskutek czego nie uzna go za przychód ze stosunku pracy, ale np. przychód z prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej?
więcej

Samochód dla pracownika – problemy praktyczne

Należy jednoznacznie stwierdzić, że samochód w firmie jest standardem. Powinien być używany na potrzeby firmy, w której zatrudniony jest pracownik, jednak pracodawcy, głównie ze względów motywacyjnych, bardzo często decydują się na udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych.
więcej

Telefon i tablet

korzystanie z tabletu / Fot. sxc.hu
Podatkowe aspekty wykorzystywania telefonów i tabletów przez pracowników
więcej

Opodatkowanie wczasów pod gruszą

ednym z najpopularniejszych świadczeń pozapłacowych są dopłaty do wypoczynku pracownika, zwane potocznie „wczasami pod gruszą”.
więcej

Czy dofinansowanie przez pracodawcę wypoczynku pracownika podlega opodatkowaniu (..)?

foto. istockphoto
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) bardzo szeroko definiuje przychody ze stosunku pracy. Na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy takimi przychodami są wszelkie wypłaty i świadczenia powodujące przysporzenie majątkowe u podatnika (pracownika), a mające swoje źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.
więcej

Czym jest podróż służbowa? Zakres zwolnienia od podatku dochodowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odpowiednich przepisach.
więcej

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika

Bardzo popularnym benefitem świadczonym przez pracodawców jest sfinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownika.
więcej

Zwolnienie z podatku szkoleń pracowniczych – zagadnienia ogólne

Szkolenia dla pracowników, związane z wykonywaną pracą na konkretnym stanowisku pracy, stały się już standardem. Jednakże ciekawe szkolenia, pozwalające pracownikowi efektywnie podnieść kwalifikacje zawodowe, dopiero zaczynają być postrzegane jako benefit pożądany przez pracowników.
więcej

Podatkowe aspekty imprez integracyjnych

Rok 2011 przyniósł rewolucję w interpretacji przepisów dotyczących tzw. nieodpłatnych świadczeń w podatku dochodowym. 24 października 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, w pełnym składzie Izby Finansowej, wydał niekorzystną dla podatników uchwałę (sygn. II FPS 7/10), w której stwierdzono, iż opodatkowana jest sama możliwość korzystania z pakietu medycznego.
więcej

Używanie samochodu służbowego – przychód pracownika

Popularnym i lubianym przez pracowników świadczeniem o charakterze pozapłacowym jest udostępnienie pracownikowi przez pracodawcę samochodu osobowego. Sytuacja, w której samochód wykorzystywany jest wyłącznie jako narzędzie niezbędne do wykonywania pracy (np. w celu transportu towarów czy odbywania wyjazdów służbowych), nie rodzi raczej problemów podatkowych. Wątpliwości pojawiają się w sytuacjach, gdy pracownik, za zgodą pracodawcy, korzysta z auta służbowego dla potrzeb prywatnych.
więcej

Nieodpłatne udostępnienie samochodu – podatek VAT

Obowiązująca od początku kwietnia 2011 r. nowelizacja przepisów z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) spowodowała, że na nowo podjęto dyskusję o zakresie opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług. Jakkolwiek zagadnienie to dotyczy różnorodnych aktywności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim zaś działań promocyjnych i reklamowych, to – o czym często się zapomina – ma także wpływ na opodatkowanie świadczeń pracowniczych.
więcej

Koszty zakwaterowania – dofinansowanie

Pracodawcy, dążąc do tego, by ich zespół składał się z pracowników o jak najwyższych kwalifikacjach zawodowych, niejednokrotnie poszukują ich poza miejscowością, która jest siedzibą przedsiębiorstwa, oferując jednocześnie świadczenia związane z zakwaterowaniem.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.