Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Czy dofinansowanie przez pracodawcę wypoczynku pracownika podlega opodatkowaniu

foto. istockphoto
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) bardzo szeroko definiuje przychody ze stosunku pracy. Na podstawie art. 12 ust. 1 tej ustawy takimi przychodami są wszelkie wypłaty i świadczenia powodujące przysporzenie majątkowe u podatnika (pracownika), a mające swoje źródło w łączącym go z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Jednocześnie jednak updof przewiduje wiele zwolnień z opodatkowania. W niniejszym artykule przedstawię zwolnienia dotyczące dopłat do wypoczynku pracowników.
więcej

Czym jest podróż służbowa? Zakres zwolnienia od podatku dochodowego

podróż służbowa / Fot. istockphoto
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof), wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odpowiednich przepisach.
więcej

Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracownika

foto. sxc.hu
Bardzo popularnym benefitem świadczonym przez pracodawców jest sfinansowanie wypoczynku dla dzieci pracownika.
więcej

Szkolenia pracownicze – definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych

szkolenia pracowników / Foto. istockphoto.com
Ustawodawca z dniem 16 lipca 2010 r. znacznie uprościł korzystanie ze zwolnienia od opodatkowania szkoleń pracowniczych. Aby świadczenie w postaci szkolenia było wolne od podatku, musi ono spełniać warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 90 Ustawy o podatku do-chodowym od osób fizycznych, tj. być związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, o których mowa w odrębnych przepisach, zawartych m.in. w rozdziale III Kodeksu pracy (dalej KP).
więcej

Zwolnienie z podatku szkoleń pracowniczych – zagadnienia ogólne

zwolnienie z podatku szkoleń pracowniczych / Fot. istockphoto.com
Szkolenia dla pracowników, związane z wykonywaną pracą na konkretnym stanowi-sku pracy, stały się już standardem. Jednakże ciekawe szkolenia, pozwalające pracownikowi efektywnie podnieść kwalifikacje zawodowe, dopiero zaczynają być postrzegane jako benefit pożądany przez pracowników.
więcej

Podatkowe aspekty imprez integracyjnych

foto. sxc.hu
Rok 2011 przyniósł rewolucję w interpretacji przepisów dotyczących tzw. nieodpłat-nych świadczeń w podatku dochodowym. 24 października 2011 r. Naczelny Sąd Administra-cyjny w Warszawie, w pełnym składzie Izby Finansowej, wydał niekorzystną dla podatników uchwałę (sygn. II FPS 7/10), w której stwierdzono, iż opodatkowana jest sama możliwość korzystania z pakietu medycznego.
więcej

Używanie samochodu służbowego – przychód pracownika

korzystanie z samochodu służbowego / Fot. sxc.hu
Popularnym i lubianym przez pracowników świadczeniem o charakterze pozapłacowym jest udostępnienie pracownikowi przez pracodawcę samochodu osobowego. Sytuacja, w której samochód wykorzystywany jest wyłącznie jako narzędzie niezbędne do wykonywania pracy (np. w celu transportu towarów czy odbywania wyjazdów służbowych), nie rodzi raczej pro-blemów podatkowych. Wątpliwości pojawiają się w sytuacjach, gdy pracownik, za zgodą pracodawcy, korzysta z auta służbowego dla potrzeb prywatnych.
więcej

Nieodpłatne udostępnienie samochodu – podatek VAT

foto. istockphoto
Obowiązująca od początku kwietnia 2011 r. nowelizacja przepisów z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) spowodowała, że na nowo podjęto dyskusję o zakresie opodatkowania nieodpłatnych wydań towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług. Jakkolwiek zagadnienie to dotyczy różnorodnych aktywności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim zaś działań promocyjnych i rekla-mowych, to – o czym często się zapomina – ma także wpływ na opodatkowanie świadczeń pracowniczych.
więcej

Koszty zakwaterowania – dofinansowanie

foto. sxc.hu
Pracodawcy, dążąc do tego, by ich zespół składał się z pracowników o jak najwyższych kwa-lifikacjach zawodowych, niejednokrotnie poszukują ich poza miejscowością, która jest sie-dzibą przedsiębiorstwa, oferując jednocześnie świadczenia związane z zakwaterowaniem.
więcej

Świadczenia od byłego pracodawcy dla emerytów i rencistów

świadczenia od byłego pracodawcy dla emerytów i rencistów
Wśród praktyków nowelizacje przepisów podatkowych wywołują z reguły głęboki niepokój. Zmiana uregulowań, które są najczęściej stosowane przez płatników i podatników, może powodować wątpliwości interpretacyjne. Na szczęście zmiany prawa mogą również eliminować jego niejednolite stosowanie.
więcej

Świadczenia medyczne

wizyta u lekarza / Fot. sxc.hu
Przychód po stronie pracownika z tytułu świadczeń medycznych w świetle najnowszych orzeczeń sądowych oraz praktyki podatkowej.
więcej

Konkursy pracownicze

wyścig / Fot. istockphoto.com
Nagrody otrzymane w konkursach organizowanych dla pracowników – przychód ze stosunku pracy czy przychód opodatkowany ryczałtowo?
więcej

Opodatkowanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

świadczenia pozapłacowe to nieodłączny element wynagrodzenia / Foto. istockphoto.com
Pozapłacowe świadczenia motywujące pracowników są coraz częściej doceniane przez pracodawców i stanowią już nieodłączny element wynagrodzenia polskiego pracownika. Ze względu na efekt skali prawidłowe pobranie zaliczki od dochodu pracownika przez płatnika podatku jest niezwykle istotne, gdyż niedopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy podatkowej może spowodować niepotrzebne powstanie ryzyka podatkowego.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.