Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Świadczenia medyczne dla pracowników – rozbieżności w orzecznictwie

Fot. istockphoto
Pracodawcy często decydują się na zakup świadczeń medycznych w ramach przyznawanych swoim pracownikom benefitów. Stanowią one w pewnym sensie dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, dzięki któremu pracownik może skorzystać z opieki medycznej bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
więcej

Program kafeteryjny – z czego finansować?

Przy finansowaniu kafeterii ze środków obrotowych firma autonomicznie decyduje o zakresie świadczeń / Fot. istockphoto
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz środki obrotowe to źródła finansowania świadczeń oferowanych w ramach programów kafeteryjnych.
więcej

Czy likwidacja konta ZFŚS rodzi skutki podatkowe?

Fot. istockphoto
Początek roku jest okresem, w którym pracodawcy podejmują bardzo często decyzję o rezygnacji z tworzenia funduszu świadczeń socjalnych. Wówczas wprowadza się odpowiednie zapisy do regulaminu wynagradzania bądź układu zbiorowego pracy, czego skutkiem jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania odpisów i zwiększeń konta Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
więcej

Przychody pracownika z tytułu dopłat do „zielonej szkoły”

Fot. istockphoto
Niedługo rozpocznie się sezon wyjazdów dzieci i młodzieży na różnego rodzaju kolonie, obozy oraz tzw. zielone szkoły. Rodzice dzieci szkolnych korzystających z takich form spędzania wolnego czasu często starają się o dofinansowanie ich przez zakład pracy. Pomimo że instytucja zielonej szkoły funkcjonuje już od kilku lat, nadal dla wielu pracodawców problematyczną kwestię stanowi możliwość zwolnienia od podatku dochodowego (dalej updof) wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tego tytułu.
więcej

Pracownik nie zapłaci podatku od używania telefonu służbowego do celów prywatnych

Fot. Thinkphoto
Jednym z popularnych benefitów stosowanych przez pracodawcę jest udostępnienie pracownikom telefonów komórkowych. Temat ten wielokrotnie wywoływał kontrowersje w orzecznictwie sądowym oraz w stosowaniu prawa przez organy podatkowe.
więcej

Zapewnienie pracownikom owoców

Wydatki, które pracodawca ponosi w związku z zakupem owoców udostępnianych pracownikom, zdaniem organów podatkowych mogą stanowić koszty uzyskania przychodu / Fot. istockphoto
Powszechną praktyką było składanie wniosków o wydanie interpretacji do Ministra Finansów w kwestii opodatkowania udostępnienia owoców pracownikom, celem zabezpieczenia ryzyka podatkowego. Do momentu wydania wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) przez Trybunał Konstytucyjny organom podatkowym zdarzało się prezentować negatywne stanowisko wskazujące na opodatkowanie otrzymanego przez pracownika świadczenia, zwłaszcza w zakresie udostępnienia owoców dla pracowników.
więcej

Zapewnienie pracownikom owoców

Zakup owoców dla pracowników jest benefitem / Fot. istockphoto
Powszechną praktyką było składanie wniosków o wydanie interpretacji do Ministra Finansów w kwestii opodatkowania udostępnienia owoców pracownikom, celem zabezpieczenia ryzyka podatkowego. Do momentu wydania wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13) przez Trybunał Konstytucyjny organom podatkowym zdarzało się prezentować negatywne stanowisko wskazujące na opodatkowanie otrzymanego przez pracownika świadczenia, zwłaszcza w zakresie udostępnienia owoców dla pracowników.
więcej

Drobne prezenty nie są objęte VAT

Jeżeli więc towary mieszczą się w definicji prezentów o małej wartości, podatnik je przekazujący nie będzie zobowiązany do wykazywania VAT / Fot. thinkstockphotos
Pracodawca nie naliczy VAT od przekazanego pracownikowi okolicznościowego kosza ze słodyczami, gdy wartość jednostkowa produktów będzie niższa niż 10 zł.
więcej

Opłata za parking to przychód pracownika

Do przychodów pracownika zalicza się wszystkie otrzymane przez niego świadczenia wynikające z zawartej umowy bądź mające związek z wykonywaną pracą / Fot. istockphoto
Sfinansowane opłaty za miejsca garażowe stanowią przychód pracowniczy, ale zwrot opłat parkingowych poniesionych w podróży służbowej jest zwolniony z PIT.
więcej

Kwiaty i upominki dla pracowników

Kwiaty, jak i drobne upominki przekazywane okolicznościowo będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów / Fot. istockphoto
Powszechnie przyjętą i stosowaną przez pracodawców praktyką jest wręczanie kwiatów lub drobnych upominków pracownikom np. odchodzącym na emeryturę, obchodzących jubileusz czy też imieniny. Wydatki pracodawcy na powyższe cele zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną 1 czerwca 2015 r. przez Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB6/4510- 52/15-2/AK) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
więcej

Zwolnienie z opodatkowania odpraw związanych ze śmiercią pracownika

foto
Kodeks pracy w art. 93 przewiduje, że w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
więcej

Pracownik otrzymujący zwrot za badania wzroku nie zapłaci PIT

Zwrot za okulary jest nieopodatkowany, niezależnie od tego, czy faktura została wystawiona na pracownika, czy na pracodawcę / Fot. istockphoto
Zwrócone koszty badań lekarskich oraz zakupu okularów korygujących wzrok dla pracownika nie będę opodatkowane.
więcej

Szef nie odprowadzi PIT od programów lojalnościowych

Pracownicy korzystający z akcji promocyjnych nie różnią się od innych klientów / Fot. istockphoto
Firmowe rabaty udzielane na zakup towarów od pracodawcy nie stanowią opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy.
więcej

Konsekwencje podatkowe wynikające ze zorganizowania przez pracodawcę programów motywacyjnych

Podatkowe konsekwencje świadczeń pozapłacowych / Fot. istockphoto
Świadczenia pozapłacowe stanowią istotny element motywowania pracowników oraz sposób na zdobycie ich lojalności wobec pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.
więcej

Zasady ustalania przychodu z tytułu prywatnego używania samochodów służbowych

Samochód służbowy używany w celach prywatnych / Fot. istockphoto
Z dniem 1 stycznia 2015 r. do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) wprowadzono przepis art. 12 ust. 2a, zgodnie z którym wartość nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się, zależnie od pojemności silnika, w wysokości 250 zł lub 400 zł miesięcznie. Zważywszy na wieloletnie problemy interpretacyjne i praktyczne związane z opodatkowaniem powyższych świadczeń, nowa regulacja została przyjęta z nadzieją na eliminację wątpliwości i uproszczenie procedur administracyjnych. Ponieważ mija ponad pół roku jej obowiązywania, warto się zastanowić, czy nadzieja ta nie była przedwczesna.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę dowozu pracowników do pracy w świetle przepisów o podatku VAT

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta
W wyniku nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z początkiem 2015 r. zwolniono od podatku wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
więcej

Sfinansowanie przez pracodawcę świadczeń związanych ze zdrowiem pracowników – konsekwencje w PIT

Wielu pracodawców decyduje się na dostarczenie pracownikom kart umożliwiających wstęp do rożnego rodzaju obiektów sportowych / Fot. istockphoto.com
Świadczenia pozapłacowe stanowią istotny element motywowania pracowników oraz sposób na zdobycie ich lojalności wobec pracodawcy na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Jakie są zatem podatkowe konsekwencje takich świadczeń?
więcej

Badania profilaktyczne a opodatkowanie refundacji okularów

Pracodawca zobligowany jest do zapewnienia pracownikowi okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarz / Fot. istockphoto
W świetle § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
więcej

Pracownik zapłaci za darmowy obiad

Fot. istockphoto
Skorzystanie z nieodpłatnych posiłków, które funduje pracodawca, stanowi dla osoby zatrudnionej opodatkowany przychód.
więcej

« · «« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.