Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Wybrane wypłaty dla pracowników w świetle zwolnienia przewidzianego dla otrzymanych odszkodowań

wypłata / Fot. istockphoto.com
Artykuł 21 ust 1 pkt 3 i 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("updof") zwalnia od opodatkowania podatkiem dochodowym wybrane rodzaje odszkodowań lub zadośćuczynień, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, albo które zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej.
więcej

Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa dla pracowników a koszt podatkowy u pracodawcy

dodatkowa polisa ubezpieczeniowa / Fot. istockphoto.com
Jedną z form nagradzania pracowników może stanowić wykupiona przez pracodawcę dodatkowa polisa ubezpieczeniowa.
więcej

Dobrowolne dofinansowanie przez pracodawcę do posiłków dla pracowników

Posiłki dla pracowników / Fot. istockphoto.com
Wielu pracodawców przed wprowadzeniem świadczeń pozapłacowych w przedsiębiorstwie interesuje kwestia oszczędności związanych z opodatkowaniem i składkami ubezpieczeniowymi.
więcej

Pracownik opodatkuje akcje po ich sprzedaży

Otrzymanie nieodpłatnie papierów
wartościowych w ramach programu
pracowniczego / Fot. istockphoto.com
Otrzymanie nieodpłatnie papierów wartościowych w ramach programu pracowniczego nie jest opodatkowane. Dopiero ich zbycie powoduje obowiązek rozliczenia PIT.
więcej

„Pierwszym dzwonek” ostatnim dzwonkiem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka pracownika

Wyprawka szkolna benefitem / Fot. istockphoto.com
W tym roku „pierwszy dzwonek” zabrzmiał w polskich szkołach drugiego września. Jednak dla większości rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym nie tylko początek roku, ale również okres wakacyjny związany był z poszukiwaniem podręczników i kompletowaniem wyprawki szkolnej na kolejny rok.
więcej

Benefit na rzecz małżonka

Benefit dla małżonka / Fot. sxc.hu
Podjęcie pracy u krewnego prowadzącego działalność gospodarczą może być czasami jedynym możliwym sposobem na znalezienie zatrudnienia. Należy pamiętać jednak, że takie rozwiązanie powoduje określone konsekwencje u pracodawcy, korzystającego z pracy członków najbliższej rodziny
więcej

Prezenty ślubne dla pracownika

Prezent ślubny benefit / Fot.sxc.hu
Dzień ślubu zaliczany jest do najważniejszych dni w życiu. W związku z tak szczególną okazją młodzi małżonkowie otrzymują liczne prezenty, w tym niejednokrotnie od załogi zakładu, w którym pracują, oraz od zatrudniającego ich pracodawcy. Przekazanie podwładnemu prezentu przez pracodawcę, w związku z zawarciem związku małżeńskiego przez pracownika, nie pozostaje jednak obojętne z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem, a w zależności od przyjętej formy prawnej podlega odpowiednim rygorom.
więcej

Firma rozliczy spotkanie z kontrahentem

spotkanie z kontrahentem / Fot. sxc.hu
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych sfinansowane przez siebie spotkania biznesowe, gdy nie stanowią one wydatków reprezentacyjnych.
więcej

ZFŚS a środki obrotowe – jakie jest ryzyko pracodawcy w zakresie finansowania wypoczynku?

foto. sxc.hu
Dofinansowanie wypoczynku wywołuje różne skutki prawno-podatkowe oraz podlega ograniczeniom w zależności od źródła pochodzenia środków pieniężnych.
więcej

ZUS nie grzebie w brudach

foto. sxc.hu
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za pranie odzieży roboczej a składki na ubezpieczenia społeczne
więcej

Sfinansowanie pracownikom kursu dla kandydatów do rad nadzorczych

Fot. sxc.hu
Obecne warunki obowiązujące na rynku pracy wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niekiedy zdarza się, że pracodawcy dodatkowo oferują swoim pracownikom benefity w postaci szkoleń i kursów.
więcej

Finansowanie wypoczynku dla pracowników

Finansowanie wypoczynku dla pracownika / Fot. sxc.hu
Jakie możliwości (do)finansowania wypoczynku pracowników posiada pracodawca? Kiedy, na jakich zasadach oraz z jakiego budżetu pracodawca dopłaca do wypoczynku?
więcej

Procedura zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zmiana regulaminu / Fot. istockphoto.com
Procedura zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) następuje według analogicznych zasad, jakie ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-dowym funduszu świadczeń socjalnych (uZFŚS) przewiduje dla trybu jego wprowadzenia.
więcej

Optymalizacja składkowa – indywidualne interpretacje cz. II

foto. sxc.hu
Procedura wystąpienia o indywidualną interpretację do ZUS
więcej

Optymalizacja składkowa – zasady i wyłączenia cz. I

W zakresie naliczania składek ZUS, zdrowotnej i zaliczki na podatek, pracodawcy oferujący swoim pracownikom i ich rodzinom różnorakie benefity traktują je jako przychód.
więcej

Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy i jego wpływ na koszty uzyskania przychodu

Dojazd do pracy / Fot.istockphoto.com
Sytuacja na współczesnym rynku pracy często zmusza pracowników do podejmowania pracy w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Powoduje to dodatkowe obciążenie finansowe po stronie zatrudnionego, związane z dojazdem do zakładu pracy.
więcej

Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania nie rodzi obowiązków w zakresie podatku VAT

służbowe mieszkanie / Fot.istockphoto.com
Udostępnienie pracownikowi mieszkania stanowi popularne świadczenie dla wybranych kategorii osób, takich jak pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania, w tym – pracownicy zagraniczni czy też pracownicy w podróży służbowej.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę kosztów kursów językowych

Kurs języka obcego / Fot.istockphoto.com
Znajomość przez pracowników co najmniej jednego języka obcego to obecnie standard. Nierzadko jednak znajomość języka nie może się ograniczać wyłącznie do wiedzy ogólnej, a od pracowników wymagana jest również znajomość słownictwa handlowego, prawnego czy technicznego.
więcej

Podatkowe konsekwencje zakupu okularów dla pracownika

Okulary dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Stosownie do § 8 ust. 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej rozporządzenie), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
więcej

Koszty poniesione w delegacji są zwolnione z podatku PIT

Podróż służbowa / Fot. sxc.hu
Osoby, które odbędą podróż służbową i otrzymają zwrot związanych z tym wydatków, nie zapłacą podatku. Oddelegowanym pracownikom to uprawnienie jednak nie przysługuje.
więcej

« · «« · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · »» · »


Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.