Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy i jego wpływ na koszty uzyskania przychodu

Dojazd do pracy / Fot.istockphoto.com
Sytuacja na współczesnym rynku pracy często zmusza pracowników do podejmowania pracy w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Powoduje to dodatkowe obciążenie finansowe po stronie zatrudnionego, związane z dojazdem do zakładu pracy.
więcej

Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania nie rodzi obowiązków w zakresie podatku VAT

służbowe mieszkanie / Fot.istockphoto.com
Udostępnienie pracownikowi mieszkania stanowi popularne świadczenie dla wybranych kategorii osób, takich jak pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania, w tym – pracownicy zagraniczni czy też pracownicy w podróży służbowej.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę kosztów kursów językowych

Kurs języka obcego / Fot.istockphoto.com
Znajomość przez pracowników co najmniej jednego języka obcego to obecnie standard. Nierzadko jednak znajomość języka nie może się ograniczać wyłącznie do wiedzy ogólnej, a od pracowników wymagana jest również znajomość słownictwa handlowego, prawnego czy technicznego.
więcej

Podatkowe konsekwencje zakupu okularów dla pracownika

Okulary dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Stosownie do § 8 ust. 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej rozporządzenie), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
więcej

Koszty poniesione w delegacji są zwolnione z podatku PIT

Podróż służbowa / Fot. sxc.hu
Osoby, które odbędą podróż służbową i otrzymają zwrot związanych z tym wydatków, nie zapłacą podatku. Oddelegowanym pracownikom to uprawnienie jednak nie przysługuje.
więcej

Firma powinna opodatkować benefity przekazane pracownikowi

Rozliczanie świadczeń / Fot. sxc.hu
Rozliczenie nieodpłatnych świadczeń, które otrzymuje osoba fizyczna, zależy od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy pracownik jest zatrudniony na etacie lub wykonuje zlecenie.
więcej

Odprawa pośmiertna w podatku dochodowym od osób fizycznych

foto. sxc.hu
W przypadku śmierci pracownika pracodawca jest zobowiązany zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy do wypłaty rodzinie zmarłego odprawy pośmiertnej.
więcej

Obciążenia publicznoprawne uczestników programu MultiSport

MultiSport
Jakie obciążenia podatkowe powstają z tytułu sfinansowania pracownikowi przez pracodawcę abonamentu MultiSport?
więcej

Udział osób niebędących pracownikami i zleceniobiorcami w firmowej imprezie – opodatkowanie podatkie

byli pracownicy / Fot. istockphoto.com
Zorganizowanie imprezy firmowej ma z reguły na celu nie tylko integrację pracowników, ale także promocję własnego wizerunku, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Jeśli przedsiębiorstwo lub inny podmiot organizujący event (np. organizacja społeczna, uczelnia) zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości osoby spoza firmy, musi uwzględnić on skutki podatkowe, które związane są z zaproszeniem tych osób.
więcej

Czy można sfinansować imprezę firmową ze środków ZFŚS?

Impreza integracyjna / Fot. sxc.hu
Zgodnie z art. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS), celem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
więcej

Zaproszenie byłych pracowników na imprezę firmową a podatek dochodowy

impreza firmowa dla byłych pracowników / Fot. istockphoto.com
Dobrym zwyczajem jest zapraszanie na imprezy w przedsiębiorstwie byłych pracowników. Z reguły na firmowe eventy zapraszani są przede wszystkim emeryci, dla których podmiot zapraszający był ostatnim pracodawcą. Jednak powyższa tendencja nie wyklucza z udziału w imprezie integracyjnej innych byłych pracowników, którzy wnieśli duży wkład pracy w rozwój przedsiębiorstwa.
więcej

Pracodawcy i zleceniodawcy pobierają PIT od darmowych świadczeń

darmowe świadczenia / Fot.sxc.hu
Małe firmy oraz duże organizacje, które są płatnikami PIT, rozliczają benefity udzielone pracownikom w ten sam sposób. Podobne obowiązki mają zleceniodawcy, którzy świadczą nieodpłatne usługi
więcej

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z programem zwolnień

zwolnienie pracownika / Fot. istockphoto.com
Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe nie tylko w okresie trwania stosunku pracy, lecz także po jego ustaniu. Świadczeniami oferowanymi po rozwiązaniu stosunku pracy są np. usługi otrzymane przez pracownika od pracodawcy w ramach tzw. outplacementu związanego ze zwolnieniami grupowymi.
więcej

Dodatek za nadgodziny benefitem dla menedżera

nadgodziny dal menedżerów / Fot. sxc.hu
Zadania wykonywane ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy (dalej kp) pracę w godzinach nadliczbowych.
więcej

Opodatkowanie szkoleń organizowanych dla byłych pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść

szkolenie byłych pracowników / Fot. istockphoto.com
Aby utrzymać konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw, duże podmioty gospodarcze w okresie spowolnienia gospodarczego bardzo często zmuszone są do restrukturyzacji polegającej na redukcji zatrudnienia. Jednakże aby uniknąć niepotrzebnych sporów sądowych z pracownikami oraz związkami zawodowymi i wypełnić wymagania wynikające z przepisów szczególnych (np. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tworzone są programy dobrowolnych odejść, polegające na dobrowolnym rozwiązaniu przez strony stosunku pracy umowy o pracę w zamian za odszkodowanie oraz różnego rodzaju dodatkowe świadczenia.
więcej

Przychody z kontraktów menedżerskich a podatek dochodowy od osób fizycznych

Podpisanie kontraktu / Fot. istockphoto.com
Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną, na której podstawie osoba przyj-mująca zlecenie (menedżer, zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego zarzą-dzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz.
więcej

Ubezpieczenia OC dla członków zarządu i rady

ubezpieczenie  dla członka zarządu / Fot. istockphoto.com
Pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się z wieloma obowiązkami, czego skutkiem jest niejednokrotnie decyzja o objęciu takich osób ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (popularnie określane jako D&O – Directors and Officers).
więcej

Czy pokryte przez pracodawcę koszty noclegu pracownika stanowią jego przychód?

pokój hotelowy / Fot. istockphoto.com
Wielu pracowników w ramach swoich obowiązków służbowych musi odbywać częste podróże związane z prowadzonymi negocjacjami handlowymi czy utrzymaniem odpowiednich relacji z kontrahentami. Przyczynia się to do wskazania w umowie o pracę jako miejsca pracy obszaru obejmującego określony region kraju. W efekcie pojawiają się na gruncie przepisów podatkowych wątpliwości, czy zwrócone przez zakład pracy koszty noclegów powinny być uznane za przychód ze stosunku pracy, czy też mogą być one zwolnione od opodatkowania.
więcej

Posiłki dla pracowników – zasady rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych

posiłki dla pracowników / Fot. istockphoto.com
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności pracy pracodawcy niejednokrotnie zapewniają swoim pracownikom bezpłatne posiłki. Takie świadczenie nie tylko pozwala na zapewnienie efektywności pracy, ale stanowi również dla pracownika cenny, z punktu widzenia życia codziennego i organizacji dnia pracy, benefit.
więcej

Finansowanie działalności socjalnej ze środków obrotowych – skutki podatkowe.

foto. istockphoto
Finansowanie działalności socjalnej wpływa nie tylko mobilizująco na postawę czy wyniki pracy poszczególnych pracowników, ale również na większą ich integrację z zakładem pracy. Środki przeznaczone na powyższą działalność pochodzą głównie z odpisów dokonywanych na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w sytuacji, w której nie jest on tworzony ze środków obrotowych
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.