Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

ZUS nie grzebie w brudach

foto. sxc.hu
Ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej oraz za pranie odzieży roboczej a składki na ubezpieczenia społeczne
więcej

Sfinansowanie pracownikom kursu dla kandydatów do rad nadzorczych

Fot. sxc.hu
Obecne warunki obowiązujące na rynku pracy wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Niekiedy zdarza się, że pracodawcy dodatkowo oferują swoim pracownikom benefity w postaci szkoleń i kursów.
więcej

Finansowanie wypoczynku dla pracowników

Finansowanie wypoczynku dla pracownika / Fot. sxc.hu
Jakie możliwości (do)finansowania wypoczynku pracowników posiada pracodawca? Kiedy, na jakich zasadach oraz z jakiego budżetu pracodawca dopłaca do wypoczynku?
więcej

Procedura zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

zmiana regulaminu / Fot. istockphoto.com
Procedura zmiany regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) następuje według analogicznych zasad, jakie ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakła-dowym funduszu świadczeń socjalnych (uZFŚS) przewiduje dla trybu jego wprowadzenia.
więcej

Optymalizacja składkowa – indywidualne interpretacje cz. II

foto. sxc.hu
Procedura wystąpienia o indywidualną interpretację do ZUS
więcej

Optymalizacja składkowa – zasady i wyłączenia cz. I

W zakresie naliczania składek ZUS, zdrowotnej i zaliczki na podatek, pracodawcy oferujący swoim pracownikom i ich rodzinom różnorakie benefity traktują je jako przychód.
więcej

Zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy i jego wpływ na koszty uzyskania przychodu

Dojazd do pracy / Fot.istockphoto.com
Sytuacja na współczesnym rynku pracy często zmusza pracowników do podejmowania pracy w znacznej odległości od miejsca zamieszkania. Powoduje to dodatkowe obciążenie finansowe po stronie zatrudnionego, związane z dojazdem do zakładu pracy.
więcej

Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania nie rodzi obowiązków w zakresie podatku VAT

służbowe mieszkanie / Fot.istockphoto.com
Udostępnienie pracownikowi mieszkania stanowi popularne świadczenie dla wybranych kategorii osób, takich jak pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania, w tym – pracownicy zagraniczni czy też pracownicy w podróży służbowej.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę kosztów kursów językowych

Kurs języka obcego / Fot.istockphoto.com
Znajomość przez pracowników co najmniej jednego języka obcego to obecnie standard. Nierzadko jednak znajomość języka nie może się ograniczać wyłącznie do wiedzy ogólnej, a od pracowników wymagana jest również znajomość słownictwa handlowego, prawnego czy technicznego.
więcej

Podatkowe konsekwencje zakupu okularów dla pracownika

Okulary dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Stosownie do § 8 ust. 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej rozporządzenie), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
więcej

Koszty poniesione w delegacji są zwolnione z podatku PIT

Podróż służbowa / Fot. sxc.hu
Osoby, które odbędą podróż służbową i otrzymają zwrot związanych z tym wydatków, nie zapłacą podatku. Oddelegowanym pracownikom to uprawnienie jednak nie przysługuje.
więcej

Firma powinna opodatkować benefity przekazane pracownikowi

Rozliczanie świadczeń / Fot. sxc.hu
Rozliczenie nieodpłatnych świadczeń, które otrzymuje osoba fizyczna, zależy od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy pracownik jest zatrudniony na etacie lub wykonuje zlecenie.
więcej

Odprawa pośmiertna w podatku dochodowym od osób fizycznych

foto. sxc.hu
W przypadku śmierci pracownika pracodawca jest zobowiązany zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy do wypłaty rodzinie zmarłego odprawy pośmiertnej.
więcej

Obciążenia publicznoprawne uczestników programu MultiSport

MultiSport
Jakie obciążenia podatkowe powstają z tytułu sfinansowania pracownikowi przez pracodawcę abonamentu MultiSport?
więcej

Udział osób niebędących pracownikami i zleceniobiorcami w firmowej imprezie – opodatkowanie podatkie

byli pracownicy / Fot. istockphoto.com
Zorganizowanie imprezy firmowej ma z reguły na celu nie tylko integrację pracowników, ale także promocję własnego wizerunku, zwłaszcza w środowisku lokalnym. Jeśli przedsiębiorstwo lub inny podmiot organizujący event (np. organizacja społeczna, uczelnia) zaprasza do wzięcia udziału w uroczystości osoby spoza firmy, musi uwzględnić on skutki podatkowe, które związane są z zaproszeniem tych osób.
więcej

Czy można sfinansować imprezę firmową ze środków ZFŚS?

Impreza integracyjna / Fot. sxc.hu
Zgodnie z art. 1 Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS), celem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
więcej

Zaproszenie byłych pracowników na imprezę firmową a podatek dochodowy

impreza firmowa dla byłych pracowników / Fot. istockphoto.com
Dobrym zwyczajem jest zapraszanie na imprezy w przedsiębiorstwie byłych pracowników. Z reguły na firmowe eventy zapraszani są przede wszystkim emeryci, dla których podmiot zapraszający był ostatnim pracodawcą. Jednak powyższa tendencja nie wyklucza z udziału w imprezie integracyjnej innych byłych pracowników, którzy wnieśli duży wkład pracy w rozwój przedsiębiorstwa.
więcej

Pracodawcy i zleceniodawcy pobierają PIT od darmowych świadczeń

darmowe świadczenia / Fot.sxc.hu
Małe firmy oraz duże organizacje, które są płatnikami PIT, rozliczają benefity udzielone pracownikom w ten sam sposób. Podobne obowiązki mają zleceniodawcy, którzy świadczą nieodpłatne usługi
więcej

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z programem zwolnień

zwolnienie pracownika / Fot. istockphoto.com
Pracownicy otrzymują różnego rodzaju świadczenia pozapłacowe nie tylko w okresie trwania stosunku pracy, lecz także po jego ustaniu. Świadczeniami oferowanymi po rozwiązaniu stosunku pracy są np. usługi otrzymane przez pracownika od pracodawcy w ramach tzw. outplacementu związanego ze zwolnieniami grupowymi.
więcej

Dodatek za nadgodziny benefitem dla menedżera

nadgodziny dal menedżerów / Fot. sxc.hu
Zadania wykonywane ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi zgodnie z art. 151 Kodeksu pracy (dalej kp) pracę w godzinach nadliczbowych.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.