Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Jak wprowadzić kartę Multisport do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

foto. sxc.hu - Miesięcznik Benefit
W obecnym stanie prawnym nie budzi niczyjej wątpliwości fakt, iż wydatki związane z zakupem karty Multisport mogą być sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS).
więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

foto.sxc.hu
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS) wprowadza zasady przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS).
więcej

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Czy można wyłączyć prawo do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS grupom osób ustawowo do tego uprawnionym?
więcej

Sądy różnie ustalają moment otrzymania darmowych świadczeń

foto.sxc.hu
Organy podatkowe uważają, że już samo uczestnictwo w imprezie stanowi o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń, a nie skorzystanie z oferowanej konsumpcji. Sądy administracyjne nie mają jednolitego zdania.
więcej

Wydatki na integrację można odliczyć od podatku

Paitball - ciekawa zabawa integracyjna / Fot. sxc.hu
Nieodpłatne świadczenia sfinansowane pracownikom ze środków obrotowych mogą stanowić koszt podatkowy pracodawcy.
więcej

Jak rozdzielać świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

jak rozliczyć świadczenia z ZFŚS / Fot. istockphoto.com
Wszystkie świadczenia finansowane ze środków funduszu są zwolnione ze składek ZUS i zdrowotnej (par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Jednak coraz częściej podczas kontroli ZUS kwestionuje zastosowanie przez pracodawców tego zwolnienia ze składek i w decyzjach podejmowanych po kontrolach nakazuje zapłacić składki ZUS i składkę zdrowotną od świadczeń sfinansowanych ze środków ZFŚS wraz z odsetkami. Dlaczego?
więcej

Czy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą być wymienione świadczenia (...)?

foto. istockphoto
Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych reguluje Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa).
więcej

Odszkodowanie za naruszenie gwarancji zatrudnienia – nowy benefit?

umowa / Fot. istockphoto.com
Pozyskanie przez pracodawcę kluczowych pracowników zwykle wiąże się z wysokimi kosztami. Jednym z nowych sposobów przekonania pracownika, aby zaczął współpracować właśnie z naszym przedsiębiorstwem, jest zaoferowanie mu odszkodowania na wypadek naruszenia gwarancji zatrudnienia. Zaletą powyższego świadczenia jest jego zerowy koszt do momentu, gdy nie musimy takiego pracownika zwolnić.
więcej

Definicja świadczenia rzeczowego

Świadczenia rzeczowe / fot. istockphoto.com
Motywowanie pracowników świadczeniami pozapłacowymi jest obecnie standardem. Nie budzi również wątpliwości fakt, iż wszelkie świadczenia przekazywane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy.
więcej

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

byli pracownicy / Fot. istockphoto
Czy można wyłączyć prawo do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS grupom osób ustawowo do tego uprawnionym?
więcej

Dofinansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych

foto. istockphoto
Do czerwca 2014 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania szkoleń takich pracowników. Zakres tematyczny szkoleń nie jest jednak dowolny.
więcej

Podatnik nie może dowolnie rozliczać kosztów pracowniczych

foto. istockphoto
Wydatki poniesione ze środków obrotowych na organizację imprezy sylwestrowej pracodawca wliczy do kosztów podatkowych, ale z wyjątkiem zakupu alkoholu.
więcej

Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych dla samozatrudnionych

samozatrudnienie / Foto. sxc.hu
Obecnie coraz powszechniejszą formą świadczenia pracy jest tzw. samozatrudnienie. Polega ono na podjęciu działalności gospodarczej, w której praca wykonywana jest na rzecz jednego podmiotu, zazwyczaj byłego pracodawcy.
więcej

Czy wypłacona pracownikowi odprawa jest objęta zwolnieniem od podatku?

odprawa / Fot. sxc.hu
Zła kondycja finansowa przedsiębiorstw prowadzi niejednokrotnie do konieczności redukcji zatrudnienia czy nawet likwidacji stanowiska pracy. Jeśli jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę wskazywana jest konieczność likwidacji stanowiska pracy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pieniężnej dla pracownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
więcej

Parking dla pracowników nie zawsze jest opodatkowany

parking dla pracowników / Fot. sxc.hu
W wielu interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych można spotkać się z tezą, iż każde świadczenie, które pracownik otrzymuje nieodpłatnie od swojego pracodawcy, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od takiego nieodpłatnego świadczenia płatnik (pracodawca) powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Jak rozliczać paliwo?

jak rozliczać paliwo / Fot.sxc.hu
Paliwo do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników na cele prywatne – konsekwencje w podatku VAT dla pracodawcy.
więcej

Benefity – moment powstania przychodu

powstanie przychodu / Fot. sxc.hu
Większość świadczeń pozapłacowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże prócz ustalenia samego faktu objęcia danego przychodu obowiązkiem rozliczenia podatku należy jeszcze ustalić, w jakim momencie ten przychód powstaje. Jest to o tyle istotne, że popełnienie błędu przy rozliczaniu powyższych świadczeń może skutkować tym, że płatnik pobierze od pracownika niewłaściwie naliczoną zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Wykup polisy ubezpieczeniowej w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika

wykup polisy ubezpieczeniowej / Fot. sxc.hu
Opłacana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie pracownika w związku z jego zagraniczną podróżą służbową stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 31 maja 2012 r. wyroku II FSK 2282/10.
więcej

Darmowy dojazd jest przychodem podatkowym

transport publiczny / Fot. sxc.hu
Sfinansowanie pracownikom lub współpracownikom wydatków na dotarcie na imprezę integracyjną stanowi nieodpłatne świadczenie.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę bonów i kart żywieniowych

żywienie pracowników / Fot. sxc.hu
Czy finansowanie przez pracodawcę bonów i kart żywieniowych na gotowe posiłki dla pracowników (do kwoty 190 zł miesięcznie) wymusza obowiązek naliczenia składki ZUS?
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.