Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Opodatkowanie szkoleń organizowanych dla byłych pracowników w ramach programu dobrowolnych odejść

szkolenie byłych pracowników / Fot. istockphoto.com
Aby utrzymać konkurencyjność wobec innych przedsiębiorstw, duże podmioty gospodarcze w okresie spowolnienia gospodarczego bardzo często zmuszone są do restrukturyzacji polegającej na redukcji zatrudnienia. Jednakże aby uniknąć niepotrzebnych sporów sądowych z pracownikami oraz związkami zawodowymi i wypełnić wymagania wynikające z przepisów szczególnych (np. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tworzone są programy dobrowolnych odejść, polegające na dobrowolnym rozwiązaniu przez strony stosunku pracy umowy o pracę w zamian za odszkodowanie oraz różnego rodzaju dodatkowe świadczenia.
więcej

Przychody z kontraktów menedżerskich a podatek dochodowy od osób fizycznych

Podpisanie kontraktu / Fot. istockphoto.com
Kontrakt menedżerski jest umową cywilnoprawną, na której podstawie osoba przyj-mująca zlecenie (menedżer, zarządca) zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego zarzą-dzania przedsiębiorstwem zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz.
więcej

Ubezpieczenia OC dla członków zarządu i rady

ubezpieczenie  dla członka zarządu / Fot. istockphoto.com
Pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się z wieloma obowiązkami, czego skutkiem jest niejednokrotnie decyzja o objęciu takich osób ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (popularnie określane jako D&O – Directors and Officers).
więcej

Czy pokryte przez pracodawcę koszty noclegu pracownika stanowią jego przychód?

pokój hotelowy / Fot. istockphoto.com
Wielu pracowników w ramach swoich obowiązków służbowych musi odbywać częste podróże związane z prowadzonymi negocjacjami handlowymi czy utrzymaniem odpowiednich relacji z kontrahentami. Przyczynia się to do wskazania w umowie o pracę jako miejsca pracy obszaru obejmującego określony region kraju. W efekcie pojawiają się na gruncie przepisów podatkowych wątpliwości, czy zwrócone przez zakład pracy koszty noclegów powinny być uznane za przychód ze stosunku pracy, czy też mogą być one zwolnione od opodatkowania.
więcej

Posiłki dla pracowników – zasady rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych

posiłki dla pracowników / Fot. istockphoto.com
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności pracy pracodawcy niejednokrotnie zapewniają swoim pracownikom bezpłatne posiłki. Takie świadczenie nie tylko pozwala na zapewnienie efektywności pracy, ale stanowi również dla pracownika cenny, z punktu widzenia życia codziennego i organizacji dnia pracy, benefit.
więcej

Finansowanie działalności socjalnej ze środków obrotowych – skutki podatkowe.

foto. istockphoto
Finansowanie działalności socjalnej wpływa nie tylko mobilizująco na postawę czy wyniki pracy poszczególnych pracowników, ale również na większą ich integrację z zakładem pracy. Środki przeznaczone na powyższą działalność pochodzą głównie z odpisów dokonywanych na rzecz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w sytuacji, w której nie jest on tworzony ze środków obrotowych
więcej

Jak wprowadzić kartę Multisport do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

foto. sxc.hu - Miesięcznik Benefit
W obecnym stanie prawnym nie budzi niczyjej wątpliwości fakt, iż wydatki związane z zakupem karty Multisport mogą być sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS).
więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

foto.sxc.hu
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS) wprowadza zasady przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS).
więcej

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Czy można wyłączyć prawo do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS grupom osób ustawowo do tego uprawnionym?
więcej

Sądy różnie ustalają moment otrzymania darmowych świadczeń

foto.sxc.hu
Organy podatkowe uważają, że już samo uczestnictwo w imprezie stanowi o przychodzie z nieodpłatnych świadczeń, a nie skorzystanie z oferowanej konsumpcji. Sądy administracyjne nie mają jednolitego zdania.
więcej

Wydatki na integrację można odliczyć od podatku

Paitball - ciekawa zabawa integracyjna / Fot. sxc.hu
Nieodpłatne świadczenia sfinansowane pracownikom ze środków obrotowych mogą stanowić koszt podatkowy pracodawcy.
więcej

Jak rozdzielać świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

jak rozliczyć świadczenia z ZFŚS / Fot. istockphoto.com
Wszystkie świadczenia finansowane ze środków funduszu są zwolnione ze składek ZUS i zdrowotnej (par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego). Jednak coraz częściej podczas kontroli ZUS kwestionuje zastosowanie przez pracodawców tego zwolnienia ze składek i w decyzjach podejmowanych po kontrolach nakazuje zapłacić składki ZUS i składkę zdrowotną od świadczeń sfinansowanych ze środków ZFŚS wraz z odsetkami. Dlaczego?
więcej

Czy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą być wymienione świadczenia (...)?

foto. istockphoto
Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych reguluje Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa).
więcej

Odszkodowanie za naruszenie gwarancji zatrudnienia – nowy benefit?

umowa / Fot. istockphoto.com
Pozyskanie przez pracodawcę kluczowych pracowników zwykle wiąże się z wysokimi kosztami. Jednym z nowych sposobów przekonania pracownika, aby zaczął współpracować właśnie z naszym przedsiębiorstwem, jest zaoferowanie mu odszkodowania na wypadek naruszenia gwarancji zatrudnienia. Zaletą powyższego świadczenia jest jego zerowy koszt do momentu, gdy nie musimy takiego pracownika zwolnić.
więcej

Definicja świadczenia rzeczowego

Świadczenia rzeczowe / fot. istockphoto.com
Motywowanie pracowników świadczeniami pozapłacowymi jest obecnie standardem. Nie budzi również wątpliwości fakt, iż wszelkie świadczenia przekazywane przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy.
więcej

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

byli pracownicy / Fot. istockphoto
Czy można wyłączyć prawo do ubiegania się o świadczenia z ZFŚS grupom osób ustawowo do tego uprawnionym?
więcej

Dofinansowanie szkoleń pracowników niepełnosprawnych

foto. istockphoto
Do czerwca 2014 r. pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie w postaci dofinansowania szkoleń takich pracowników. Zakres tematyczny szkoleń nie jest jednak dowolny.
więcej

Podatnik nie może dowolnie rozliczać kosztów pracowniczych

foto. istockphoto
Wydatki poniesione ze środków obrotowych na organizację imprezy sylwestrowej pracodawca wliczy do kosztów podatkowych, ale z wyjątkiem zakupu alkoholu.
więcej

Opodatkowanie świadczeń pozapłacowych dla samozatrudnionych

samozatrudnienie / Foto. sxc.hu
Obecnie coraz powszechniejszą formą świadczenia pracy jest tzw. samozatrudnienie. Polega ono na podjęciu działalności gospodarczej, w której praca wykonywana jest na rzecz jednego podmiotu, zazwyczaj byłego pracodawcy.
więcej

Czy wypłacona pracownikowi odprawa jest objęta zwolnieniem od podatku?

odprawa / Fot. sxc.hu
Zła kondycja finansowa przedsiębiorstw prowadzi niejednokrotnie do konieczności redukcji zatrudnienia czy nawet likwidacji stanowiska pracy. Jeśli jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę wskazywana jest konieczność likwidacji stanowiska pracy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pieniężnej dla pracownika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.