Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Umorzenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – skutki podatkowe

pożyczka z zakładu pracy
Udzielenie pracownikowi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest jednym ze sposobów realizacji działalności socjalnej przez zakład pracy. Wielu pracowników decyduje się skorzystać z tej formy pomocy głównie ze względu na jej atrakcyjność – brak oprocentowania lub oprocentowanie niższe w porównaniu do kredytów komercyjnych. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, w której spłata udzielonej pożyczki jest niemożliwa, co wywołane jest najczęściej pogorszeniem się sytuacji materialnej pracownika lub jego śmiercią. W takich okolicznościach pracodawca może zdecydować o umorzeniu pożyczki. Wówczas należy ustalić, czy z tego tytułu powstanie przychód.
więcej

Dojazdy do pracy transportem zbiorowym

foto. sxc.hu
Czy z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z dojazdem do pracy pracownikowi powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym, od którego płatnik musi pobrać podatek?
więcej

Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

foto. sxc.hu
Udostępnienie pracownikowi mieszkania, stanowiące popularne świadczenie dla wybranych kategorii osób (pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania, w tym – pracownicy zagraniczni, pracownicy w podróży służbowej) rodzi konsekwencje w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”). Warto przyjrzeć się przepisom tej ustawy i rozważyć, czy i w jakim stopniu konsekwencje te mogą zostać złagodzone lub wyeliminowane.
więcej

Dodatkowe przerwy dla pracowników w trakcie pracy – konsekwencje podatkowe

przerwa w pracy / Fot. sxc.hu
Niektórzy pracownicy wykonują pracę na tyle specyficzną, iż standardowe przerwy, które obowiązują u większości pracodawców, są niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Wówczas pracodawca, chcąc zapewnić wysoki standard pracy, np. przez zatrudnionych mających ciągły kontakt z klientem (np. pracownicy call center), może wprowadzić dodatkowe, inne niż przewidziane w przepisach prawa pracy, przerwy, np. po każdej godzinie pracy.
więcej

Opodatkowanie usług udostępnienia własnego pracownika podatkiem VAT

foto. sxc.hu
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („uvat”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega w szczególności odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym art. 8 uvat za świadczenie usług uznaje każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Należy więc uznać, że, co do zasady, oddelegowanie personelu przez jeden podmiot do innego ma charakter usługi i podlega opodatkowaniu.
więcej

PIT od imprez mikołajkowych

impreza mikołajkowa / Fot. sxc.hu
Spotkania okolicznościowe, które pracodawca funduje pracownikom i ich rodzinom z okazji zbliżających się świąt fiskus nakazuje opodatkować.
więcej

Świadczenia dla pracownika i zleceniobiorcy bez składek ZUS

foto. istockphoto
Pracodawca może kupować dla pracowników określone usługi lub towary i następnie odsprzedawać je za skromną odpłatnością ze strony pracownika. Jeśli pracodawca w przepisach zakładowych dodatkowo zagwarantuje pracownikowi prawo do takiego zakupu, cała dopłata pracodawcy do takiego świadczenia będzie traktowana jako przychód opodatkowany, ale wolny od składek ZUS. Zwolnienie to można zastosować odpowiednio do zleceniobiorców.
więcej

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

paczki świąteczne / Fot. sxc.hu
Pracodawcy administrujący zakładowym funduszem świadczeń socjalnych niejednokrotnie z okazji świąt Bożego Narodzenia chcą podarować dzieciom swoich pracowników paczki świąteczne. Rozliczając przekazanie dzieciom pracowników upominków świątecznych, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych zarówno z samą konstrukcją przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS), jak i ustaw podatkowych.
więcej

Dodatkowe przerwy dla pracowników w trakcie pracy – konsekwencje podatkowe

foto. sxc.hu
Niektórzy pracownicy wykonują pracę na tyle specyficzną, iż standardowe przerwy, które obowiązują u większości pracodawców, są niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej jakości pracy.
więcej

Fundusz świadczeń socjalnych i wczasy pod gruszą – czy pracownicy mogą dostawać gotówkę

wczasy pod gruszą / Fot. sxc.hu
Pracodawca, który utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może w ramach prowadzonej działalności socjalnej finansować wypoczynek pracowników (tzw. wczasy pod gruszą) i ich rodzin (wypoczynek dzieci). Środki funduszu są bowiem przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS), a więc m.in. pracowników i ich rodzin.
więcej

Świadczenia pozapłacowe osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego

kontrakt menedżerski / Fot. sxc.hu
Polski ustawodawca przewidział odmienny sposób opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób, które są zatrudnione w przedsiębiorstwie i zarządzają nim na innej podstawie niż umowa o pracę bądź stosunek powołania. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem jest umową o charakterze cywilnoprawnym i potocznie zwana jest kontraktem menedżerskim.
więcej

Opodatkowanie wynagrodzenia zmarłego pracownika wypłaconego jego bliskim

Pracodawcy, pełniący funkcję płatnika, często stają przed dylematem, w jaki sposób opodatkować przekazane świadczenia. Wątpliwości mogą się pojawić, gdy po śmierci pracownika jego zaległe wynagrodzenie, w tym np. benefit w postaci premii, wypłacane jest na rzecz rodziny (spadkobierców). Powstaje pytanie: jakie obowiązki podatkowe spoczywają na podmiocie wypłacającym?
więcej

Jak opodatkowane są świadczenia dla członków rodzin pracowników?

Pracodawcy powszechnie finansują różnego rodzaju świadczenia adresowane nie tylko do pracowników, ale także do członków rodzin. Do najczęstszych benefitów udostępnianych rodzinom pracowników należą imprezy sportowe i integracyjno-rozrywkowe, możliwość bezpłatnego wstępu na wydarzenia sportowe i kulturalne, dopłaty do wyjazdów i przejazdów, świadczenia medyczne. Taka sytuacja rodzi wątpliwości w zakresie obowiązku opodatkowania przedmiotowych świadczeń, a o ile taki wystąpi – kwalifikacji przychodu uzyskanego przez beneficjentów do odpowiedniego źródła przychodów, co determinuje sposób obliczenia i odprowadzenia należnego podatku.
więcej

Zasady opodatkowania oraz składkowania wczasów pod gruszą i świadczenia urlopowego

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) pozwala wyróżnić dwa rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem pracownika oraz korzystaniem przez niego z urlopu.
więcej

Zapomoga przekazana pracownikowi z tytułu choroby członka rodziny

Każde świadczenie, otrzymane przez pracownika w związku z łączącym go stosunkiem pracy, stanowi zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) jego przychód. Taki charakter ma również zapomoga, która traktowana jest jako bezzwrotna pomoc finansowa otrzymywana w związku z trudną sytuacją życiową.
więcej

Świadczenia pozapłacowe dla pracowników a obowiązek rejestrowania na kasie rejestrującej

Wprowadzenie nakazu rejestrowania na kasie fiskalnej wszystkich świadczeń dokonywanych przez pracodawcę na rzecz własnych pracowników byłoby bardzo kłopotliwe...
więcej

Przekazanie odzieży reprezentacyjnej pracownikom firmy – konsekwencje podatkowe

foto. sxc.hu
Niektóre stanowiska w firmie kojarzą się z prestiżem (np. posada dyrektora). Taka osoba musi odpowiednio się prezentować i ubierać, aby wyglądać profesjonalnie. W związku z tym niektóre przedsiębiorstwa przekazują swoim pracownikom odzież reprezentacyjną (np. kupują drogie garnitury dla prezesa spółki). Taki benefit niewątpliwie ma swoją wartość, gdyż pracownikowi łatwiej jest otrzymać kosztowne ubranie od pracodawcy, niż wydać własną pensję w luksusowym sklepie. Jednakże pod kątem podatkowym nieodpłatne przekazanie pracownikowi garnituru wcale nie musi być korzystne dla niego oraz dla jego pracodawcy.
więcej

Finansowanie aktywności sportowej pracowników

aktywność sportowa pracowników / Fot. istockphoto.com
Współcześnie w średnich i dużych zakładach pracy popularne jest organizowanie się pracowników celem wspólnego uprawiania sportu. Zatrudnieni na ogół poświęcają własne pieniądze na wynajęcie obiektów sportowych, zakup strojów i sprzętu sportowego. Poza pozytywnymi skutkami dla zdrowia, wspólne spędzanie czasu w ramach aktywnej formy relaksu buduje pozytywne relacje między pracownikami. Dzięki temu stają się bardziej wydajni i skuteczni w pracy. Rodzi to oczywiste profity dla zatrudniającego ich przedsiębiorstwa.
więcej

Czy sprzedaż świadczeń na rzecz pracowników po symbolicznej cenie rodzi ryzyko w podatku VAT?

foto. sxc.hu
Wielu pracodawców decyduje się na realizowanie świadczeń na rzecz pracowników za odpłatnością. Powodem może być zwykły rachunek ekonomiczny, którego skutkiem jest decyzja o obciążeniu pracownika kosztami przekazanych mu benefitów. Jednak pracodawca może także kierować się chęcią uniknięcia podatku VAT na przekazaniu pracownikowi świadczenia nieodpłatnego (na podstawie art. 7 ust. 2 lub art. 8 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług – uvat). W tej ostatniej sytuacji pracodawcy często obciążają pracownika symboliczną kwotą, znacznie poniżej rynkowej wartości danego świadczenia. Czy taka sytuacja może mieć negatywne skutki dla pracodawcy w zakresie podatku VAT?
więcej

Zapewnienie okularów i soczewek dla pracownika – konsekwencje w podatku VAT

foto. sxc.hu
Zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika nie należy traktować ani jako dostawy towarów – gdyż pieniądze nie są towarem, ani jako świadczenia usług – gdyż powyższy zwrot nie jest usługą.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.