Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Parking dla pracowników nie zawsze jest opodatkowany

parking dla pracowników / Fot. sxc.hu
W wielu interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych można spotkać się z tezą, iż każde świadczenie, które pracownik otrzymuje nieodpłatnie od swojego pracodawcy, jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od takiego nieodpłatnego świadczenia płatnik (pracodawca) powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Jak rozliczać paliwo?

jak rozliczać paliwo / Fot.sxc.hu
Paliwo do samochodów służbowych wykorzystywanych przez pracowników na cele prywatne – konsekwencje w podatku VAT dla pracodawcy.
więcej

Benefity – moment powstania przychodu

powstanie przychodu / Fot. sxc.hu
Większość świadczeń pozapłacowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże prócz ustalenia samego faktu objęcia danego przychodu obowiązkiem rozliczenia podatku należy jeszcze ustalić, w jakim momencie ten przychód powstaje. Jest to o tyle istotne, że popełnienie błędu przy rozliczaniu powyższych świadczeń może skutkować tym, że płatnik pobierze od pracownika niewłaściwie naliczoną zaliczkę na podatek dochodowy.
więcej

Wykup polisy ubezpieczeniowej w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika

wykup polisy ubezpieczeniowej / Fot. sxc.hu
Opłacana przez pracodawcę składka na ubezpieczenie pracownika w związku z jego zagraniczną podróżą służbową stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 31 maja 2012 r. wyroku II FSK 2282/10.
więcej

Darmowy dojazd jest przychodem podatkowym

transport publiczny / Fot. sxc.hu
Sfinansowanie pracownikom lub współpracownikom wydatków na dotarcie na imprezę integracyjną stanowi nieodpłatne świadczenie.
więcej

Finansowanie przez pracodawcę bonów i kart żywieniowych

żywienie pracowników / Fot. sxc.hu
Czy finansowanie przez pracodawcę bonów i kart żywieniowych na gotowe posiłki dla pracowników (do kwoty 190 zł miesięcznie) wymusza obowiązek naliczenia składki ZUS?
więcej

Umorzenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – skutki podatkowe

pożyczka z zakładu pracy
Udzielenie pracownikowi pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest jednym ze sposobów realizacji działalności socjalnej przez zakład pracy. Wielu pracowników decyduje się skorzystać z tej formy pomocy głównie ze względu na jej atrakcyjność – brak oprocentowania lub oprocentowanie niższe w porównaniu do kredytów komercyjnych. Niekiedy dochodzi jednak do sytuacji, w której spłata udzielonej pożyczki jest niemożliwa, co wywołane jest najczęściej pogorszeniem się sytuacji materialnej pracownika lub jego śmiercią. W takich okolicznościach pracodawca może zdecydować o umorzeniu pożyczki. Wówczas należy ustalić, czy z tego tytułu powstanie przychód.
więcej

Dojazdy do pracy transportem zbiorowym

foto. sxc.hu
Czy z tytułu nieodpłatnego świadczenia związanego z dojazdem do pracy pracownikowi powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym, od którego płatnik musi pobrać podatek?
więcej

Kiedy udostępnienie pracownikowi mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

foto. sxc.hu
Udostępnienie pracownikowi mieszkania, stanowiące popularne świadczenie dla wybranych kategorii osób (pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania, w tym – pracownicy zagraniczni, pracownicy w podróży służbowej) rodzi konsekwencje w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof”). Warto przyjrzeć się przepisom tej ustawy i rozważyć, czy i w jakim stopniu konsekwencje te mogą zostać złagodzone lub wyeliminowane.
więcej

Dodatkowe przerwy dla pracowników w trakcie pracy – konsekwencje podatkowe

przerwa w pracy / Fot. sxc.hu
Niektórzy pracownicy wykonują pracę na tyle specyficzną, iż standardowe przerwy, które obowiązują u większości pracodawców, są niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej jakości pracy. Wówczas pracodawca, chcąc zapewnić wysoki standard pracy, np. przez zatrudnionych mających ciągły kontakt z klientem (np. pracownicy call center), może wprowadzić dodatkowe, inne niż przewidziane w przepisach prawa pracy, przerwy, np. po każdej godzinie pracy.
więcej

Opodatkowanie usług udostępnienia własnego pracownika podatkiem VAT

foto. sxc.hu
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług („uvat”), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega w szczególności odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym art. 8 uvat za świadczenie usług uznaje każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towaru. Należy więc uznać, że, co do zasady, oddelegowanie personelu przez jeden podmiot do innego ma charakter usługi i podlega opodatkowaniu.
więcej

PIT od imprez mikołajkowych

impreza mikołajkowa / Fot. sxc.hu
Spotkania okolicznościowe, które pracodawca funduje pracownikom i ich rodzinom z okazji zbliżających się świąt fiskus nakazuje opodatkować.
więcej

Świadczenia dla pracownika i zleceniobiorcy bez składek ZUS

foto. istockphoto
Pracodawca może kupować dla pracowników określone usługi lub towary i następnie odsprzedawać je za skromną odpłatnością ze strony pracownika. Jeśli pracodawca w przepisach zakładowych dodatkowo zagwarantuje pracownikowi prawo do takiego zakupu, cała dopłata pracodawcy do takiego świadczenia będzie traktowana jako przychód opodatkowany, ale wolny od składek ZUS. Zwolnienie to można zastosować odpowiednio do zleceniobiorców.
więcej

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

paczki świąteczne / Fot. sxc.hu
Pracodawcy administrujący zakładowym funduszem świadczeń socjalnych niejednokrotnie z okazji świąt Bożego Narodzenia chcą podarować dzieciom swoich pracowników paczki świąteczne. Rozliczając przekazanie dzieciom pracowników upominków świątecznych, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów związanych zarówno z samą konstrukcją przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ustawa o ZFŚS), jak i ustaw podatkowych.
więcej

Dodatkowe przerwy dla pracowników w trakcie pracy – konsekwencje podatkowe

foto. sxc.hu
Niektórzy pracownicy wykonują pracę na tyle specyficzną, iż standardowe przerwy, które obowiązują u większości pracodawców, są niewystarczające do zapewnienia odpowiedniej jakości pracy.
więcej

Fundusz świadczeń socjalnych i wczasy pod gruszą – czy pracownicy mogą dostawać gotówkę

wczasy pod gruszą / Fot. sxc.hu
Pracodawca, który utworzył zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, może w ramach prowadzonej działalności socjalnej finansować wypoczynek pracowników (tzw. wczasy pod gruszą) i ich rodzin (wypoczynek dzieci). Środki funduszu są bowiem przeznaczone na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS), a więc m.in. pracowników i ich rodzin.
więcej

Świadczenia pozapłacowe osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego

kontrakt menedżerski / Fot. sxc.hu
Polski ustawodawca przewidział odmienny sposób opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób, które są zatrudnione w przedsiębiorstwie i zarządzają nim na innej podstawie niż umowa o pracę bądź stosunek powołania. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem jest umową o charakterze cywilnoprawnym i potocznie zwana jest kontraktem menedżerskim.
więcej

Opodatkowanie wynagrodzenia zmarłego pracownika wypłaconego jego bliskim

Pracodawcy, pełniący funkcję płatnika, często stają przed dylematem, w jaki sposób opodatkować przekazane świadczenia. Wątpliwości mogą się pojawić, gdy po śmierci pracownika jego zaległe wynagrodzenie, w tym np. benefit w postaci premii, wypłacane jest na rzecz rodziny (spadkobierców). Powstaje pytanie: jakie obowiązki podatkowe spoczywają na podmiocie wypłacającym?
więcej

Jak opodatkowane są świadczenia dla członków rodzin pracowników?

Pracodawcy powszechnie finansują różnego rodzaju świadczenia adresowane nie tylko do pracowników, ale także do członków rodzin. Do najczęstszych benefitów udostępnianych rodzinom pracowników należą imprezy sportowe i integracyjno-rozrywkowe, możliwość bezpłatnego wstępu na wydarzenia sportowe i kulturalne, dopłaty do wyjazdów i przejazdów, świadczenia medyczne. Taka sytuacja rodzi wątpliwości w zakresie obowiązku opodatkowania przedmiotowych świadczeń, a o ile taki wystąpi – kwalifikacji przychodu uzyskanego przez beneficjentów do odpowiedniego źródła przychodów, co determinuje sposób obliczenia i odprowadzenia należnego podatku.
więcej

Zasady opodatkowania oraz składkowania wczasów pod gruszą i świadczenia urlopowego

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej ZFŚS) pozwala wyróżnić dwa rodzaje świadczeń związanych z wypoczynkiem pracownika oraz korzystaniem przez niego z urlopu.
więcej

« · «« · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · »» · »

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.