Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Prenumerata

Regulamin bezpłatnej prenumeraty miesięcznika „Benefit”

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady subskrypcji darmowej prenumeraty miesięcznika „Benefit”.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Benefit Systems SA z siedzibą w Warszawie 00-844, Plac Europejski 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000370919, posiadająca NIP: 836-167-65-10, zwana dalej „Benefit Systems”. Wydawcą miesięcznika „Benefit” jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 00-844 Plac Europejski 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000434836, posiadająca NIP: 701-027-61-73, działająca na zlecenie Benefit Systems, zwana dalej „Usługodawcą”.
 2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), będącego pracodawcą, zwanego dalej „Usługobiorcą”, nieodpłatną usługę wysyłania na podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny korespondencji z linkiem do pobrania elektronicznego wydania miesięcznika „Benefit” oraz zwanej dalej „Usługą” lub „Prenumeratą”.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, Prenumerata obejmuje również nieodpłatne przesyłanie miesięcznika „Benefit” w wersji drukowanej. Prenumerata jest realizowana  odpowiednio na adres pocztowy lub elektroniczny Usługobiorcy, wskazany w formularzu, o którym mowa w ust. 5 poniżej.
 4. Miesięcznik „Benefit ” w wersji drukowanej w ramach Prenumeraty wysyłany będzie wyłączne na terytorium Polski.
 5. Prenumeratę można otrzymać po wcześniejszym złożeniu przez Internet zamówienia, za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem www.miesiecznik-benefit.pl/prenumerata/pobierz_pdf
 6. W skład treści Prenumeraty wchodzą przygotowane przez redakcję materiały informacyjne, artykuły dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, nowych trendów HR, prawa pracy, psychologii społecznej, socjologii, a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach (wraz z cennikami) oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Prenumeraty, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.
 7. Usługodawca będzie wysyłał Prenumeratę w wersji drukowanej oraz elektroniczne powiadomienie o nowym numerze Prenumeraty w wersji elektronicznej wraz z linkiem do jego pobrania,  nie częściej niż raz w miesiącu.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorcy. Benefit Systems będzie przetwarzać dane osobowe w celu realizacji Usługi oraz w celach marketingowych i badania rynku. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty z grupy kapitałowej Benefit Systems. Benefit Systems przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne do korzystania z Usługi. Usługobiorca decydując się na podanie Benefit Systems swoich danych osobowych, będzie mieć dostęp do ich treści i w dowolnym momencie będzie mógł je zmienić lub poprawić, a także kontrolować ich przetwarzanie.
 9. Usługobiorca godzi się na przetwarzanie danych osobowych, w tym udostępnianie ich podmiotom współpracujących z Benefit Systems oraz Usługodawcą, dla celów identyfikacji go jako podmiotu uprawnionego do otrzymywania Prenumeraty oraz realizacji Usługi.
 10. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać wiadomość elektroniczną z informacją o rezygnacji z Usługi na adres: prenumerata@miesiecznik-benefit.pl
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi, Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji.
 12. W przypadku zmiany adresów na które wysyłana jest Prenumerata, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę  drogą  mailową na adres: prenumerata@miesiecznik-benefit.pl oraz ponownie wypełnić formularz zamówienia, który zostanie udostępniony Usługobiorcy pod adresem www wskazanym przez Usługodawcę..
 13. W przypadkach wskazanych w pkt 11 powyżej, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres poczty elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej, o ile przepisy obowiązującego prawa nie będą nakazywać inaczej.
 14. Reklamacje dotyczące Usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny prenumerata@miesiecznik-benefit.pl. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis problemu oraz adres elektroniczny Usługobiorcy podany w formularzu zamówienia, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).
 16. Usługodawca zwraca uwagę, że podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’ i, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
 17. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on w trybie określonym w pkt 11 o swej rezygnacji z Usługi.

Regulamin obowiązuje od dnia 04.12.2017 roku.

2017-03-24 11:51 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.