Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych

Nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych
Fot. Istockphoto
Ustalenie skutków podatkowych nieodpłatnego używania samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników budzi wciąż wątpliwości. Nic dziwnego, kiedy to odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują organy podatkowe, a inne sądy administracyjne.

Spór, o którym mowa powyżej, dotyczy właściwego ustalenia podstawy opodatkowania dla powstałego przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń, tj. świadczeń, które powodują wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia: w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci wymiernego zaoszczędzenia wydatku. W przypadku nieodpłatnego wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych korzyścią tą jest niewątpliwie zaoszczędzony wydatek, który pracownik musiałby ponieść, gdyby odpłatnie skorzystał z samochodu.

JAK NALEŻY USTALIĆ PODSTAWĘ OPODATKOWANIA?
Z dniem 1 stycznia 2015 r. do art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wprowadzono przepisy ust. 2a-2c. Głównym celem niniejszej zmiany legislacyjnej było zastąpienie funkcjonującego do tej pory sposobu ustalania przychodu z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych metodą uproszczoną, na tzw. sposób ryczałtowy.
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2a powołanej ustawy wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie ‒ dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm³;
400 zł miesięcznie ‒ dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm³.
Wydawać by się mogło, że wprowadzone zmiany jasno określają, jak należy kalkulować przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania przez pracownika z samochodów służbowych. Ustawodawca, wprowadzając dwie odmienne stawki, zróżnicował je według kryterium pojemności silnika samochodu. Wątpliwości wynikają natomiast z ustalenia zakresu pojęcia „przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych”. Z treści niniejszego przepisu nie wynika bowiem, czy w ramach zaproponowanego przez Ministra Finansów ryczałtu mieszczą się koszty eksploatacyjne, a w szczególności koszty paliwa.

STANOWISKO ORGANÓW W KWESTII KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PALIWA
Zdaniem organów podatkowych ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych, a w związku z tym również koszty eksploatacji, do których poniesienia zobowiązany jest pracodawca niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykorzystywał samochód służbowy do celów prywatnych, czy też nie. Przykładowo do takich kosztów zaliczyć można wydatki poniesione na nabycie ubezpieczenia OC i AC, koszty napraw czy przeglądów technicznych.
W sytuacji natomiast, w której pracownik nie jest dodatkowo obciążany przez pracodawcę kosztami paliwa, organy podatkowe stoją na stanowisku, że wartość tego paliwa stanowić będzie opodatkowany przychód pracownika ze stosunku pracy. Wysokość ww. przychodu należy ustalać na podstawie art. 12 ust. 2 i 3 updof (a więc z uwzględnieniem cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku). Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik zakupuje paliwo, płacąc kartą flotową, kartą firmową płatniczą, czy ma możliwość skalkulowania nabytego nieodpłatnie paliwa, czy też nie.
Określona w ustawie kwota ryczałtu nie obejmuje zatem kosztów paliwa, a w przypadku, w którym pracodawca finansuje również te koszty, powstaje podlegający opodatkowaniu przychód z nieodpłatnych świadczeń.

A CO NA TO SĄDY?
Prezentowany przez organy podatkowe pogląd nie znajduje natomiast poparcia przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, które interpretując pojęcie przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu osobowego, wskazują, iż kwota ryczałtu obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, w tym również koszty paliwa. Świadczeniem pracodawcy nie jest zatem samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości prawidłowego jego używania, a zatem także ponoszenie wszystkich niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za odrębne świadczenia. Nie jest bowiem możliwe wykorzystywanie samochodu bez zakupu paliwa i na takie rozumienie powyższego przepisu wskazuje także przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja określania wysokości ryczałtu, powiązana z pojemnością silnika samochodu.
Niewątpliwie przedstawione powyżej stanowisko sądów administracyjnych daje nadzieję podatnikom na zmianę wydawanych przez organy podatkowe interpretacji indywidualnych. Jest bowiem ono zgodne z zaprezentowanym w uzasadnieniu ustawy celem prawodawcy, którym było uproszczenie mechanizmu określenia podstawy opodatkowania. Interpretacja sądów administracyjnych jest również spójna z wprowadzonym do Ordynacji Podatkowej artykułem 2a, zgodnie z którym wątpliwości w przepisach prawa podatkowego należy rozstrzygać na korzyść podatników zgodnie z zasadą in dubio pro tributario. Mając jednak na względzie pogląd organów podatkowych, jak również fakt, że wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych nie są prawomocne, rekomendować należy albo zwrócenie się z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, co zdecydowanie otworzy podatnikowi drogę do dowodzenia prawidłowości prezentowanego przez siebie stanowiska przed sądem administracyjnym, albo oczekiwanie na wydanie orzeczeń w zaskarżonych sprawach przez Naczelny Sąd Administracyjny. Podjęcie którejś z ww. decyzji zdeterminowane będzie z pewnością kierunkiem prowadzonej przez danego podatnika polityki podatkowej.
Tabela (str. 52 przyp. red.) prezentuje tezy interpretacji podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych w zakresie nieodpłatnego korzystania przez pracowników z samochodów służbowych do celów prywatnych.
(Tabela dostępna w wersji papierowej na stronach 52-53.)

Agnieszka Sadowska
doradca podatkowy, wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce o/o w Toruniu,
agnieszkasadowska1@tlen.pl

2017-04-03 15:23 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.