Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Skutki podatkowe szkoleń e-learningowych

Skutki podatkowe szkoleń e-learningowych
fot.istockphoto
Coraz częściej pracodawcy szkolą pracowników drogą on-line, finansując dla nich udział w szkoleniach e-learningowych. Jest to dobry sposób na zaoszczędzenie wydatków związanych z dokształcaniem pracowników, takich jak: dojazd, nocleg czy pokrycie kosztów wyżywienia. Szkolenia e-learningowe to świadczenia na podnoszenie kwalifikacji zawodowych korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego.

E-learning jest formą nauczania lub dokształcania z wykorzystaniem sieci komputerowych i sieci internet. Pozwala na ukończenie kursów, szkoleń czy nawet studiów bez konieczności obecności nauczyciela. Obecnie ta forma nauczania uzupełnia również tradycyjny sposób nauczania czy szkolenia pracowników. Uczestnicy szkoleń czy studiów w systemie e-learningowym uzyskują poświadczenie ich ukończenia, tak jak w przypadku tradycyjnego systemu nauczania.

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH WEDŁUG KODEKSU PRACY
W myśl art. 1031 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (dalej w skrócie Kp.) przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Warto wskazać, że regulacje zawarte w art. 1031-1036 Kp. rozróżniają zakres świadczeń przysługujących pracownikom w zależności od tego, czy pracownik:
– podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą bądź
– zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy.
W zależności od tego, czy pracownik korzysta ze szkolenia e-learningowego z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, czy zdobywa wiedzę z własnej inicjatywy, mamy do czynienia z różnymi skutkami podatkowymi.

NIE MNIEJ KORZYSTNIE NIŻ W KODEKSIE PRACY
Zazwyczaj pracodawca zawiera na piśmie z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Podstawowa treść umowy powinna być oparta na określeniu dodatkowych świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z całości lub części dnia pracy. Należy pamiętać jednak, że postanowienia umowy nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy wynikające z art. 1034 § 1 i 2 Kp. Jednakowoż pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 1034 § 3 Kodeksu pracy. Dla celów dowodowych wskazane jest jednak, by pracownik dysponował pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia chęci szkolenia pracownika bądź udzielenia zgody na szkolenie. Może to być pismo zaadresowane do pracownika indywidualnie bądź adnotacja w aktach pracodawcy. W przypadku umowy szkoleniowej powinna być ona podpisana prze obie strony, zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
Do podstawowych uprawnień pracownika związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych należy czas wolny od pracy, za który zachowuje on prawo do wynagrodzenia zgodnie z art. 1031 § 3 Kp. W czasie szkolenia pracownik nie powinien wykonywać obowiązków zawodowych, np. odbierać lub wykonywać telefonów służbowych. Czas szkolenia jest czasem przeznaczonym wyłącznie na dokształcanie pracownika.

RÓŻNICE W SKUTKACH PODATKOWYCH
Sfinansowanie przez pracodawcę, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, kosztów kursu e-learningowego z inicjatywy pracodawcy stanowić będzie dla pracownika przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej w skrócie updof), jednakże ze względu na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof pracodawca nie jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.Natomiast świadczenia pracodawcy polegające np. na opłaceniu kosztów kursu e-learningowego pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy, nie są objęte zwolnieniem od podatku określonym w art. 21 ust. 1 pkt 90 updof, a w rezultacie stanowią przychód tej osoby ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zasady powyższe zostały również potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-286/11/MU.

ANNA SŁOWIŃSKA
prawnik, prezes Fundacji Lepsze Prawa Człowieka

Podstawa prawna:
· Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 ze zm.).
· Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
Interpretacje:
· Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-286/11/MU.

2017-05-30 08:51 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.