Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój

Działania CSR – czynnik motywujący pracowników

Działania CSR – czynnik motywujący pracowników
fot.istockphoto
Przyciąganie talentów, angażowanie i retencja pracowników to jeden z sześciu kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu wartości firm zarządzanych w sposób odpowiedzialny i podejmujących świadome oraz strategiczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Jak nigdy dotąd, działalność firm pozostaje dziś w centrum uwagi konsumentów, pracowników, społeczności, inwestorów i organów rządowych. Spowodowane jest to rosnącymi oczekiwaniami tych grup, dotyczącymi np. konieczności prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, ale także coraz szybszą komunikacją. Stanowi to wyzwanie dla zarządzających firmami i właścicieli. Jak skutecznie integrować działania z obszaru zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z podstawową działalnością firmy, tworząc wartość dodaną dla firmy oraz w otoczeniu społeczno-gospodarczym? Wskazuje się sześć kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu wartości firm1.
Obok ograniczenia ryzyka, różnicowania marki, innowacji i tworzenia możliwości, sprawności operacyjnej oraz dostępu do kapitału i wyceny na zasadach rynkowych są jeszcze takie, jak przyciąganie talentów, angażowanie i retencja pracowników. Pozytywny związek pomiędzy zarządzaniem firmą w sposób odpowiedzialny a relacją z pracownikami potwierdzają też badania menedżerów CSR w Polsce oraz Europie Środkowej2. Aż 71 proc. badanych w Polsce oraz 65 proc. dla 10 krajów Europy Środkowej wskazuje działania CSR jako korzystne dla podnoszenia poziomu zaangażowania pracowników. To druga po podnoszeniu świadomości w zakresie etyki korzyść zidentyfikowana w badaniu dla Polski.

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW, ANGAŻOWANIE I RETENCJA PRACOWNIKÓW
Firmy, które posiadają jasno wyznaczoną strategię zrównoważonego rozwoju i realizują działania CSR, zazwyczaj wykazują wyższy poziom zaangażowania pracowników oraz mogą zapewnić większą retencję pracowników. Według niektórych badań programy ukierunkowane na działania prospołeczne i proekologiczne przyczyniają się do podniesienia morale wśród pracowników, wzmagają zaangażowanie i lojalność oraz pomagają ograniczyć rotację nawet o 50 proc., zwiększając przy tym ogólną efektywność pracy nawet o 13 proc.3. Wysokie zaangażowanie pracowników przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy w porównaniu do organizacji, które nie mogą pochwalić się aż takimi rezultatami związanymi z dobrą opieką nad pracownikami i ich pozytywną stymulacją w miejscu pracy. Firmy, których pracownicy są najbardziej zaangażowani, odnotowały w ciągu 12 miesięcy korzystną zmianę dochodu netto (14 proc. w porównaniu do ‒4 proc.) oraz wzrost wpływu na zysk firmy (28 proc. w porównaniu do ‒11 proc.) niż „niezaangażowane” firmy4, co dodatkowo podkreśla wpływ zaangażowania pracowników na wyniki, które są rezultatem wysiłku wszystkich pracowników.
Innym ważnym aspektem jest przyciąganie talentów. Według analiz, pracownicy reprezentujący różne pokolenia preferują pracę na rzecz firm o wysokim stopniu odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Przykładowo, 91 proc. kobiet i 76 proc. mężczyzn z pokolenia X uważa, iż poprzez pracę należy przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej lub szerzej ‒ ogólnoświatowego rozwoju. Echo tych danych odbija się również w wynikach generacji powojennej ‒ 90 proc. kobiet i 79 proc. mężczyzn reprezentujących to pokolenie myśli podobnie5. Widać wyraźnie, że nie tylko przedstawiciele pokolenia milenijnego przykładają dużą wagę do wpływu społecznego firmy przy wyborze pracodawcy.
Biorąc pod uwagę to, że kwestie społeczne i odpowiedzialność firm to tematy coraz bliższe mainstreamowemu myśleniu, nie ma w tym może nic dziwnego, że mają one też wpływ na dokonywane wybory co do miejsca pracy i motywację przy jej wykonywaniu. Zintegrowana strategia biznesowa i wizja mogą pomóc zapewnić pracownikom reprezentującym różne pokolenia poczucie misji i sensu, które niemal automatycznie przekłada się na lepsze wyniki biznesowe, ponieważ pozwala przyciągnąć najlepsze talenty oraz sprzyja zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników.

POZYTYWNA ZMIANA W FIRMACH
Wcześniej wspomniane badanie menedżerów CSR przytacza kilka istotnych zmian, w tym także dotyczących miejsca pracy, jakie dokonały się w firmach w Polsce dzięki upowszechnieniu idei CSR. Ma ono przełożenie m.in. na wzrastającą świadomość praw pracowników dotyczących np. mobbingu, zwiększanie się liczby pozapłacowych narzędzi motywowania pracowników, takich jak prywatna opieka medyczna, czy umożliwianie rozwoju zainteresowań pracowników, a także większą transparentność w komunikacji czy uruchamianie wewnątrzfirmowych mechanizmów wspierających przestrzeganie kodeksów etycznych. Dodatkowymi działaniami, które podejmują firmy w tym zakresie, a które mogą pozytywnie wpływać na motywację pracowników, są działania skierowane do społeczności lokalnych (programy zaangażowania społecznego) lub nakierowane na ochronę środowiska naturalnego.
Co ciekawe, menedżerowie CSR w innych krajach naszego regionu upatrują pozytywnych efektów działań CSR realizowanych poza już wskazanymi przykładami, także w odniesieniu do poprawy wizerunku i reputacji swoich firm, poprawy relacji z lokalnymi społecznościami oraz rozpoznawalności marki jako odpowiedzialnej. To także istotne czynniki wpływające na relację z pracownikami i mogące mieć wpływ na efekty ich zaangażowania w realizację celów biznesowych swoich firm oraz tworzenia wartości dodanej w swoim otoczeniu.

1.jpg
Źródło: "Social purpose and value creation", Deloitte 2017


SKUTECZNE METODY I NARZĘDZIA
Paleta metod i narzędzi, które można stosować, jest szeroka. Jednak naturalnie ich dobór zależy od dostępnych zasobów, wsparcia i akceptacji kadry zarządzającej, potencjalnych korzyści oraz szybkości uzyskania efektów. Efekty działań CSR, które budują zaangażowanie pracowników, tworzą wartość dodaną w otoczeniu i są jednocześnie najbardziej skuteczne, według menedżerów CSR z pracownikami i interesariuszami, wolontariat pracowniczy oraz programy etyczne dla pracowników. Mniej wskazań otrzymały narzędzia, postrzegane jako najbardziej popularne, takie jak programy prośrodowiskowe oraz działania charytatywne i filantropijne. Pośród narzędzi wykorzystywanych obecnie w zdecydowanie za małym stopniu, a wartych popularyzowania, menedżerowie w krajach Europy Środkowej wskazywali najczęściej inwestycje społecznie odpowiedzialne oraz współpracę międzysektorową. Dodatkowo polscy menedżerowie CSR podkreślali rosnące znaczenie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

PATRZYMY TYLKO W DOBRĄ STRONĘ
Według menedżerów CSR w Polsce i Europie firmy będą miały w przyszłości do odegrania jeszcze większą rolę, jeżeli chodzi o wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, m.in. w takich obszarach, jak: kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym oraz budowanie kapitału społecznego, który w Polsce i całym regionie jest tak potrzebny. Menedżerowie CSR w regionie podkreślają przede wszystkim rolę biznesu, jaką odgrywa on w łagodzeniu problemów związanych z ochroną środowiska, a także we wspieraniu edukacji oraz w walce z bezrobociem (tworzenie nowych miejsc pracy). Bez względu na priorytety niezbędni do tego będą zmotywowani i zaangażowani pracownicy. Zadaniem firm jest zatem tworzenie dogodnych warunków pracy i rozwoju. Działania z obszaru CSR mogą istotnie wpływać na ich motywację, a ta z kolei powinna przełożyć się na tworzenie przez firmę wartości dodanej w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

RAFAŁ RUDZKI
Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Bibliografia:
1 „Social purpose and value creation”, Deloitte 2017.
2 „Menedżerowie CSR. Wyniki Badania”, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju oraz „Menedżerowie CSR w Europie Środkowej 2015”, Deloitte 2015.
3 Society for Human Resource Management, „Advancing Sustainability: HR’s Role” 2011.
4 Towers Perrin, „Employee Engagement Underpins Business Transformation” 2009.
5 Sylvia Ann Hewlett, „Strengthen Your Workforce through Volunteer Programs”, Harvard Business Review, 2012.

2017-06-08 08:34 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.