Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Wypłaty z ZFŚS a zwolnienie od podatku dochodowego

Wypłaty z ZFŚS a zwolnienie od podatku dochodowego
fot.istockphoto
Przepisy zawarte w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa) umożliwiają skorzystanie z określonych zwolnień podatkowych w przypadku finansowania świadczeń dla pracowników (i innych uprawnionych osób) ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz). Należy jednak mieć na względzie, że zwolnieniem tym objęte są nie wszystkie świadczenia socjalne, ale wyłącznie niektóre z nich, specyficznie wskazane w treści tego przepisu.

Ponadto uprawnienie do skorzystania ze zwolnień wymaga spełnienia określonych przesłanek. Przedmiotowe przesłanki mogą dotyczyć zarówno prawidłowości utworzenia Funduszu (w tym regulaminu Funduszu) i wydatkowania środków Funduszu, jak i zakresu i charakteru świadczeń objętych zwolnieniem od podatku. Zwolnienia stanowią bowiem wyjątek od zasady powszechności i równości opodatkowania, zatem każdorazowo powinny być interpretowane w sposób ścisły, zgodny z oczekiwaniem ustawodawcy (m.in. Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. K. 47/01, interpretacja o sygn. ITPB4/4511-403/16/MP).

ŚWIADCZENIA RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE SFINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
W świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy ze zwolnienia od podatku dochodowego korzystają otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, sfinansowane w całości ze środków Funduszu lub funduszy związków zawodowych. Zwolnienie obowiązuje łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.
Jednocześnie doprecyzowano, że rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi – tego rodzaju świadczenia wyłączone są zatem z zakresu zwolnienia.
Choć korzyść podatkowa przypadająca na jednego pracownika, dostępna na podstawie powyższego przepisu, nie jest wysoka, to wskazane zwolnienie cieszy się dużą popularnością, która wynika z jego prostoty i dostępności oraz możliwości objęcia nim świadczeń o zróżnicowanym charakterze.
Trzeba jednak wskazać, że w niektórych wypadkach łatwość skorzystania z omawianego zwolnienia może być pozorna. Przede wszystkim bowiem zwolnienie dotyczy świadczeń otrzymywanych przez osobę uprawnioną „w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach” o Funduszu. Warunek ten ma podstawowe znaczenie dla skorzystania ze zwolnienia, jednak w praktyce jego spełnienie nie zawsze jest proste i bezproblemowe. Z doświadczenia znamy przecież sytuacje, w których pracodawca decyduje się na przekazanie wszystkim uprawnionym osobom identycznych paczek świątecznych lub okolicznościowych upominków czy na ufundowanie jednakowych prezentów na Dzień Dziecka dla dzieci wszystkich pracowników. Niestety, taki sposób realizacji wskazanego świadczenia jest sprzeczny z koniecznością uwzględnienia tzw. kryterium socjalnego, przez co uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od podatku.
Ponadto organy podatkowe podkreślają konieczność sfinansowania ze środków Funduszu lub funduszy związków zawodowych całości przekazanego pracownikowi świadczenia – choćby częściowe dofinansowanie benefitu ze środków obrotowych pracodawcy wyklucza możliwość jego zwolnienia od podatku (tak np. interpretacja o sygn. ILPB1/415-267/07-3/AMN).
Najwięcej wątpliwości budzi ograniczenie zakresu zwolnienia do świadczeń „pieniężnych” i „rzeczowych” oraz wyłączenie z zakresu tych ostatnich „bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi”. Przykładowo w interpretacji o sygn. IPPB4/415-666/09-4/JK2 organ stanął na stanowisku, że ze zwolnienia „korzystają m.in. świadczenia o charakterze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na basen, itp.). […] Nie można natomiast uznać, iż wartość spotkania integracyjnego organizowanego i sfinansowanego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest świadczeniem rzeczowym, bowiem przedmiotem tego świadczenia jest usługa gastronomiczna, a nie rzecz”. Niezrozumiałe jest uznanie przez organ, że świadczeniem rzeczowym jest usługa kulturalna czy sportowa, nie jest nim zaś usługa gastronomiczna. Co do pojęcia świadczeń pieniężnych, za decydujące kryterium uznaje się możliwość kwalifikacji danego świadczenia jako „powszechnie akceptowanego środka płatniczego” (np. interpretacja o sygn. IPPB4/415-124/12-2/JK3).

ŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW LUB RENCISTÓW
Jednym z wyjątków od wskazanego ograniczenia kwotowekwotowego (tj. 380 zł rocznie) są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 Ustawy, świadczenia takie zwolnione są od opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł (przy czym zwolnienie to nie jest uzależnione od źródła finansowania, zatem dotyczy zarówno świadczeń finansowanych z Funduszu, jak i ze środków obrotowych). W praktyce zwolnieniem obejmuje się także świadczenie przypadające na towarzyszącego emerytowi lub renciście członka rodziny (np. interpretacja o sygn. ITPB2/415-1027/11/RS).

ZAPOMOGI
Szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego, które może być finansowane z Funduszu, są zapomogi, wypłacane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Tego rodzaju świadczenia, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy, korzystają ze zwolnienie od podatku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Przedmiotowe zwolnienie, poza wskazaniem celu, na jaki udzielana jest zapomoga, nie zostało obwarowane przez ustawodawcę dodatkowymi warunkami; zwolnienie od podatku nie jest uzależnione od źródła finansowania.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Kolejne popularne zwolnienie podatkowe wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 78 Ustawy i obejmuje dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno- szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. Finansowanie takich dopłat z Funduszu umożliwia ich zwolnienie od podatku dochodowego niezależnie od ich wysokości.
Powyższe zwolnienie, ze względu na brak ograniczeń kwotowych, wydaje się bardzo atrakcyjne. Należy jednak pamiętać, że w odniesieniu do jego dostępności organy podatkowe wskazują na konieczność szczegółowego wypełnienia wskazanych w przepisie warunków, dotyczących formy wypoczynku, jego organizatora, jak również wieku dzieci korzystających z benefitu (tak np. interpretacja o sygn. DD3/033/61/CRS/11/PK-27 czy bardzo szczegółowa interpretacja o sygn. IBPBII/1/415-1073/12/MK). W praktyce organów podatkowych podkreślany jest także wymóg prawidłowego udokumentowania powyższych elementów (np. interpretacja o sygn. IPTPB1/415-462/12-4/MD). Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67a Ustawy zwolniono od podatku dochodowego świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych.

DOROTA WALERJAN
doradca podatkowy, Counsel, kancelaria Hogan Lovells
dorota.walerjan@ hoganlovells.com

2017-06-22 12:20 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.