Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Strój służbowy a skutki podatkowe

Strój służbowy a skutki podatkowe
fot.istockphoto
Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na zakup stroju służbowego w celu podniesienia prestiżu firmy. Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju wydatki organy podatkowe uznają za niemające ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiąganiem przychodów.

Odzież taka jest uznawana przez organy podatkowe za odzież osobistą, a więc jej zakup nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Aby ubiór został uznany za służbowy, musi utracić charakter odzieży osobistej, a więc zostać opatrzony trwałymi i charakterystycznymi cechami właściciela firmy. Ponadto wydatek na jego zakup powinien być związany z celem uzyskania przychodu podatnika.

PRAWNIK IDZIE DO MINISTRA FINANSÓW
Prawnik prowadzący jednoosobową kancelarię prawną zamierzał zakwalifikować w koszty uzyskania przychodu zakup stroju  służbowego mającego charakter biznesowy w postaci garniturów. Według niego biznesowy strój jest niezbędny podczas lunchów, obiadów czy kolacji, na których omawiane są warunki i możliwości współpracy z klientami, a także jest zwyczajowo wręcz wymagany w codziennej pracy prawników. Zakupiony ubiór nie będzie zbyt wytworny czy okazały. Preferowany jest strój klasyczny. Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę będą wydatkami przeznaczonymi na jego cele reprezentacyjne. Mając wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji wydatków, prawnik zwrócił się o dokonanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup stroju służbowego. Odpowiedź ministra finansów była zaskakująca i dała mu wiele do myślenia. Jednak ostatecznie to Wojewódzki Sąd Administracyjny rozwiał wszelkie wątpliwości prawnika. Od tamtego czasu wymyślił on i stworzył logo swojej firmy, a jego marynarki zyskały trwałe i charakterystyczne cechy w postaci naszytego logo. On zaś  może zakup stroju służbowego kwalifikować w koszty uzyskania przychodu.

REPREZENTACJA TO PRZEDSTAWICIELSTWO PODATNIKA
Decydując się na zakup stroju służbowego na cele reprezentacyjne firmy, warto zapoznać się ze znaczeniem pojęcia „reprezentacja”. Zgodnie z podejściem funkcjonalnym, przez reprezentację należy rozumieć działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów1. Natomiast biorąc pod uwagę językowe znaczenie pojęcia reprezentacja i sposób stosowania go przez ustawodawcę, reprezentacja oznacza „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś interesów, występowanie w czyimś imieniu”. Reprezentacją, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zatem „przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz”. Reprezentacja będzie więc przedstawicielstwem podatnika, działaniem w jego imieniu i interesie oraz na jego rzecz.
„Reprezentacja” stanowi działanie podjęte w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów.

CIĘŻAR DOWODU SPOCZYWA NA PODATNIKU
Ostatecznie dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności konkretnej sprawy. Należy pamiętać, że to na podatniku będzie spoczywać ciężar wykazania, iż określone wydatki poniesione zostały w celu uzyskania przychodu ‒ zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz że nie były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywności gospodarczej. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11, który odwołując się do etymologicznego, a więc stosunkowo wąsko pojmowanego znaczenia terminu „reprezentacja” od łac. reprezentatio ‒ wizerunek stwierdził, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów.
„Wydatek na zakup stroju służbowego powinien być związany z celem uzyskania przychodu podatnika, a nie ukierunkowany na cele reprezentacyjne firmy”.

WYDATKI NA STRÓJ SŁUŻBOWY
Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów wyrażonym w interpretacji indywidualnej z marca 2013 r. z punktu widzenia treści art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z zakupem stroju służbowego, nawet mającego charakter biznesowy, w postaci: garniturów, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatów, obuwia, płaszczy, rękawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeżeli ten strój służy wykonywaniu obowiązków prawnika, codziennej pracy, występowaniu przed sądem i uczestniczeniu w spotkaniach biznesowych oraz nie ma charakteru zbyt wytwornego czy okazałego.
Po pierwsze, tego rodzaju wydatki nie mają ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów, gdyż uzyskiwanie przychodów przez prawników nie jest uzależnione od rodzaju noszonej odzieży (garniturów, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawatów, obuwia, płaszczy, kurtek zimowych, rękawiczek, czapek,
kapeluszy).
Po drugie, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby zatrudnione w innych zawodach używają tego rodzaju odzieży, a schludny wygląd niezbędny jest do funkcjonowania społecznego i wykonywania wszystkich zawodów. Wydatek osoby fizycznej na zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie może być zatem uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest socjalnie i kulturowo niezależnie od faktu prowadzenia działalności gospodarczej w kancelarii prawnej. Zgodzić się należy z organem podatkowym, że koszty podatkowe to koszty poniesione „w celu uzyskania przychodu”, a nie „w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”. „Aby wydatki poniesione na zakup ubioru służbowego można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ubiór musi utracić charakter odzieży osobistej, a więc być opatrzony trwałymi cechami charakterystycznymi firmy, takimi jak barwa czy logo firmy”.

ODPOWIEDŹ MINISTRA FINANSÓW
Odnosząc się do wydatków ponoszonych na zakup ubrania ‒ stroju służbowego mającego charakter biznesowy, minister finansów stwierdził, że nie mają one w przedmiotowej sprawie ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Wskazał, że aby wydatki poniesione na zakup ww. rzeczy można było uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, ww. elementy muszą spełniać określone wymogi. Ubiór musi utracić charakter odzieży osobistej ‒ co w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania, bowiem z treści wniosku nie wynika, iż nie będą one opatrzone trwałymi cechami charakterystycznymi dla jego firmy, takimi jak barwa czy logo firmy.

ANNA SŁOWIŃSKA
prawnik, Vox Poland Pomoc Prawna

1 B. Brzeziński, M. Kalinowski, „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz”, Warszawa 1997, przywoływany w: S. Babiarz, „Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009”, Wrocław 2009
Podstawa opracowania:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1551/13 (prawomocny) www.orzeczenia.nsa.gov.pl

2017-06-27 08:28 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.