Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Bilet do kina

Bilet do kina
fot.istockphoto
Jedną z wielu form motywacji pracowników do lepszego działania na rzecz firmy może stać się regularny zakup biletów do kina. Wiele wzorców dobrego pracownika z obejrzanych filmów może zostać przeniesionych na grunt zawodowy czy zostać wdrożonych w miejscu pracy. Pracodawca zyskuje zmotywowanych do pracy pracowników oraz korzysta z przysługującego zwolnienia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy.

Spółka prowadziła działalność w zakresie dystrybucji produktów z branży elektrycznej oraz zatrudniała pracowników na podstawie umów o pracę i tworzyła Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS). Ze środków zgromadzonych w ww. funduszu i zgodnie z regulaminem ZFŚS na rzecz pracowników finansowane były świadczenia socjalne, w tym zakup biletów na seanse filmowe. Finansowanie odbywało się w dwóch formach: pracownicy sami finansowali zakup biletu, przedstawiając potem rachunki, lub pracodawca sam dokonywał zakupu, a następnie wręczał bilety pracownikom. W związku z powyższym pracodawca miał wątpliwości, czy przy przekazywaniu świadczeń dokonać naliczenia podatku dochodowego, i naliczył podatek pracownikom. Jego dylematy rozwiała dopiero indywidualna interpretacja podatkowa.

ŚWIADCZENIA ZWOLNIONE
Ze środków zgromadzonych w ww. funduszu Spółka, zgodnie z regulaminem ZFŚS oraz ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu socjalnym, finansowała na rzecz pracowników świadczenia socjalne w dwóch formach:
– świadczeń pieniężnych – pracownicy nabywali świadczenia socjalne osobiście, a następnie przedstawiali spółce faktury lub rachunki dokumentujące ich nabycie, np. „bilet do kina”,
– świadczeń rzeczowych – spółka finansowała ze środków zgromadzonych w ZFŚS nabycie określonych świadczeń socjalnych, takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do kina, teatru itp., a następnie wręczała pracownikom bilety wstępu, karnety uprawniające do skorzystania z zakupionych świadczeń socjalnych.
W pierwszym przypadku spółka, po przedstawieniu przez pracownika dokumentu potwierdzającego nabycie przez niego określonego świadczenia socjalnego, dokonywała przekazania na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej ze środków zgromadzonych w ZFŚS. Dokonując wypłaty, spółka spełniała na rzecz pracownika „świadczenie pieniężne” zwolnione spod opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).
W drugim przypadku pracownik otrzymywał dokumenty uprawniające do skorzystania z nich, np. bilety wstępu czy karnety bezpośrednio od pracodawcy. Dostarczone świadczenia rzeczowe podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.
Należy stwierdzić, że w obu przypadkach finansowanie przez spółkę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rzeczowych podlegało zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Przy czym zwolnione są świadczenia łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł – a takie brzmienie nakazuje płatnikowi sumować wypłacane świadczenia i nadwyżkę opodatkować. Dopiero w informacji PIT-11 płatnik uwzględni zwolnienia, a podatnik odzyska nadpłaconą zaliczkę, wykazując nadpłatę w zeznaniu rocznym.
W opisanym we wstępie stanie faktycznym spółka mimo przysługującego zwolnienia dokonała jednak potrącenia podatku pracownikom z wynagrodzenia.
Przy zakupie biletów do kina dla pracowników zwolnione są świadczenia łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

ZWROT POTRĄCONYCH KWOT
Odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez spółkę przy przekazywaniu świadczeń i dokonanie naliczenia zostało uznane przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za nieprawidłowe. W wydanej interpretacji indywidualnej stwierdził on, że podatek nie był należny, w związku z czym spółka powinna dokonać zwrotu potrąconych kwot podatku na rzecz pracowników. Natomiast nadpłata, jaka powstała w wyniku uiszczania przez nią zaliczek z powyższego tytułu w trakcie roku podatkowego, może zostać przez nią rozliczona w ramach zeznania rocznego.

KWOTA ŁĄCZNA
W odniesieniu do powyższej interpretacji indywidualnej należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje tylko jedno zwolnienie w kwocie 380 zł niezależnie od liczby miejsc pracy, w których korzysta ze świadczeń socjalnych. Świadczenia wypłacane pracownikom ze środków funduszu socjalnego korzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. updof. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof kwotą wolną od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w kwocie 380 zł – w związku z finansowaniem działalności socjalnej – rzeczowych świadczeń, a także otrzymanych przez pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych.
Ustalony limit w wysokości 380 zł dotyczy łącznie wszystkich świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych w danym roku podatkowym ze środków funduszu socjalnego – we wszystkich zakładach pracy, w których pracownik był zatrudniony. Obowiązujące przepisy nie nakładają na pracownika obowiązku przedstawienia oświadczenia, że nie wyczerpał on limitu zwolnienia, korzystając ze świadczeń pieniężnych z funduszu świadczeń socjalnych w innym zakładzie pracy, w którym jest również zatrudniony. Limit w wysokości 380 zł dotyczy wszystkich miejsc pracy, w których pracownik był zatrudniony. Jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik nie ma obowiązku przedstawienia oświadczenia, że limit wyczerpał w innych miejscach zatrudnienia.

ZMIANY W ZFŚS OD 2017 R.
W nawiązaniu do świadczeń socjalnych finansowanych przez pracodawców pracownikom należy wspomnieć, że od 2017 r. zmianie uległy zasady w tworzeniu ZFŚS. Według obowiązujących do 2017 r. przepisów, ZFŚS mieli obowiązek tworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Stan pracowników ustala się na 1 stycznia danego roku. Pracodawcy, którzy prowadzą działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, mają obowiązek tworzyć Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Pracodawcy, którzy według stanu na dzień 1 stycznia zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogli tworzyć Fundusz.
W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., pracodawca, który zatrudnia powyżej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, ma obowiązek tworzenia ZFŚS. Natomiast pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, nie ma już obowiązku tworzenia ZFŚŚ. Będzie mógł to zrobić fakultatywnie.

ANNA SŁOWIŃSKA
prawnik, Vox Poland Pomoc Prawna

Podstawa prawna:
Ustawa z 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r., poz. 2255).
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.).

Interpretacje podatkowe:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8.01.2010 r. sygn. ITPB2/415-824/09/MK
http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/pokaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatekakcyzowy_/16-przepisy-ogoln/17-zwolnieniaprzedmiotowe/141282-bilety-karnet-pracownikprzychody-ze-stosunku-pracy-swiadczenia-rzeczoweswiadczenie-pieniezne zakladowy-fundusz-swiadczensocjalnych-zwolnienia-przedmiotowe.html [dostep z dnia22-05-2017]

2017-08-28 14:07 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.