Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Karty przedpłacone na zakup posiłków

Karty przedpłacone na zakup posiłków
fot.istockphoto
Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1106, dalej jako rozporządzenie), podstawy wymiaru tych składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu ‒ do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł.

Ponieważ omawiany przepis nie definiuje ani nie precyzuje pojęcia „finansowania”, obejmuje on każdą sytuację, w której pracodawca na własny koszt udostępnia pracownikom posiłki. W związku z powyższym dofinansowanie takie może przybrać dowolną formę, np. poprzez prowadzenie w zakładzie pracy stołówki pracowniczej, jak również możliwe jest wręczanie pracownikom bonów, talonów czy kart żywnościowych w ramach systemu motywacyjnego. W obu przywołanych przypadkach to pracodawca ‒ tyle że w odmienny sposób ‒ ponosi ekonomiczny ciężar dofinansowania do wyżywienia swoich pracowników.
Celem skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, bez względu na formę i rodzaj dofinansowania, konieczne jest oczywiście spełnienie przewidzianych w tym przepisie warunków.

BONY TYLKO NA GOTOWE POSIŁKI
Po pierwsze więc takie bony czy karty mogą być spożytkowane wyłącznie na zakup gotowych posiłków w przeznaczonych do tego punktach gastronomicznych typu restauracje, bary czy stołówki. W związku z powyższym, jeśli bon żywnościowy będzie uprawniał pracownika nie tylko do zakupu gotowych do spożycia posiłków, lecz także innych artykułów, np. chemicznych, odzieżowych, a nawet spożywczych, lecz nie w formie gotowych dań, to stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, który nie podlega zwolnieniu w myśl omawianego przepisu. Podkreślić należy, że „posiłek” nie jest bowiem tożsamy z pojęciem „produktu spożywczego” ‒ „produktem spożywczym” jest np. makaron, kasza, mąka, drożdże, które nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Stąd istotne jest, aby bony udostępniane pracownikom na podstawie § 2 pkt 11 rozporządzenia uprawniały pracowników do otrzymania posiłku w postaci gotowej, przetworzonej, a nie do nabywania produktów spożywczych służących do jego przygotowania (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2015 r., sygn. I UK 205/15).
Po drugie maksymalna miesięczna wartość wyłączenia z podstawy wymiaru składek wynosi 190 zł. Jeśli więc pracownik otrzyma w danym miesiącu, co prawda nawet na zakup gotowych posiłków, ale jednak kwotę przekraczającą 190 zł, nadwyżka podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych (zwolniona jest tylko wartość do 190 zł). Po trzecie pracownik nie może uzyskać żadnej możliwości otrzymania ekwiwalentu za bon żywnościowy czy kartę, w szczególności nie powinien otrzymać możliwości wymiany zgromadzonych na karcie czy bonie środków na gotówkę czy na inny przedmiot/usługę/produkt. W związku z tym również możliwość otrzymania jakiegoś ekwiwalentu za niewykorzystanie karty/bonu/talonu stanowić będzie naruszenie przedmiotowego przepisu i stoi na przeszkodzie zastosowaniu przewidzianego w nim wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

KARTY WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Powyższa wykładnia przepisu § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządzenia została potwierdzona m.in. w pisemnej interpretacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku, z dnia 29 maja 2015r., znak DI/100000/43/478/2015. Wnioskodawca, który zwrócił się o wydanie ww. dokumentu, opisał system motywacyjny, który zamierzał wprowadzić dla swoich pracowników. Jako że rozwój i technika idą do przodu w zaskakującym tempie, a w konsekwencji coraz szersze są sposoby motywacji pracowników oraz formy przekazywania świadczeń na ich rzecz, korzystanie z papierowych talonów czy innych znaków uprawniających do wymiany na towary i usługi jest dziś już pewnym archaizmem.
W związku z tym wnioskodawca zamierzał dofinansowywać wszystkim swoim pracownikom posiłki poprzez przekazanie im kart przedpłaconych. Karty takie wyglądają jak karty do bankomatu, a więc są wielokrotnego użytku, wydatkuje się środki zgromadzone na takiej karcie, a w konsekwencji nie trzeba więc co miesiąc wręczać pracownikowi kolejnego, nowego bonu/kuponu żywnościowego, mogą być imienne itd. Wraz z otrzymaniem karty pracownik zapoznawał się z regulaminem korzystania z systemu motywacyjnego dotyczącego finansowania posiłków, a następnie musiał postępować zgodnie z jego postanowieniami. W myśl zapisów regulaminowych karta taka uprawniała do nabycia na koszt pracodawcy tylko i wyłącznie gotowych posiłków w sieci punktów gastronomicznych, w przerwach pomiędzy wykonywaniem pracy. Pracownik, który nie skorzystał z karty zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. nie wydatkował pieniędzy znajdujących się na karcie celem otrzymania posiłku, nie mógł przy pomocy karty przedpłaconej nabywać innych usług niż usługi gastronomiczne czy produktów niebędących gotowymi posiłkami.
Ponadto korzystający z karty podwładny nie miał żadnej możliwości wypłaty zgromadzonych na karcie pieniędzy ani w bankomacie, ani w oddziale banku. Również na rewersie karty znajdowała się adnotacja, że karta może być użyta wyłącznie w celu nabycia posiłku. Karty były automatycznie zasilane co miesiąc kwotą nieprzekraczającą 190 zł. Po analizie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że zaprezentowany przez pracodawcę system motywacyjny spełnia przesłanki zwolnienia ze składek przewidziane w § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia. Organ podkreślił, że w przypadku, w którym wartość gotowych posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim pracownikom poprzez przekazanie im kart przedpłaconych zasilanych co miesiąc do kwoty nieprzekraczającej 190 zł, bez prawa do ekwiwalentu, stanowić będzie przychód ze stosunku pracy, zaś możliwość realizacji zakupu posiłku zostanie ograniczona do sieci punktów gastronomicznych, to wówczas ww. kwota nie będzie uwzględniana przy podstawie wymiaru składek ZUS.

KATARZYNA MIKOŁAJCZYK
radca prawny Celińska Kaliński Mikołajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p.
katarzyna.mikolajczyk@kancelariackm.pl

2017-08-30 12:57 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.