Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Skutki podatkowe rabatów

Skutki podatkowe rabatów
fot.istockphoto
Powszechną praktyką pracodawców jest oferowanie pracownikom możliwości nabycia towarów produkowanych lub dystrybuowanych przez pracodawcę po obniżonej cenie. Analogiczne obniżki oferowane są przez pracodawców prowadzących działalność o charakterze usługowym. Powstaje pytanie, czy udzielone przez pracodawców rabaty mogą skutkować po stronie pracownika przychodem podlegającym opodatkowaniu.

W świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli podatnik otrzymuje świadczenie „częściowo odpłatne”, wówczas jego przychodem jest różnica pomiędzy wartością tego świadczenia a dokonaną płatnością. Ustalanie wartości świadczenia rzeczowego wymaga odwołania się do jego ceny rynkowej, zaś świadczenia w postaci usługi – do ceny stosowanej wobec innych odbiorców, ceny zakupu lub ewentualnie wartości rynkowej, zależnie od charakteru tego świadczenia. Szczególne zasady ustalania wartości świadczenia obowiązują w odniesieniu do służbowych aut udostępnianych przez pracodawcę do prywatnego korzystania przez pracownika.
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

KIEDY RABAT UDZIELONY PRACOWNIKOWI NIE JEST PRZYCHODEM?
Zagadnienie opodatkowania korzyści wynikającej z rabatu udzielonego pracownikowi przez pracodawcę było przedmiotem interpretacji z 9 września 2016 r. sygn. ILPB1- 1/4511-1-96/16-2/AN wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej (DIS) w Poznaniu.
Wnioskodawca (firma prowadząca działalność w zakresie handlu detalicznego odzieżą) wprowadził program rabatowy dla pracowników, którego zasady opisał w regulaminie.Zgodnie z regulaminem, pracownikom przysługiwał m.in. 20-procentowy rabat na zakupy towarów z całego asortymentu oferowanego przez firmę pracodawcy, jak również 50 proc. rabatu na zakupy wybranych towarów. Od wartości ww. zniżek pracodawca pobierał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, co zostało zapisane w regulaminie poprzez wskazanie, że rabat to pozapłacowe świadczenie rzeczowe stanowiące dla pracowników opodatkowaną korzyść. Dodatkowo firma pracodawcy wprowadziła program rabatowy dla stałych klientów uprawniający posiadaczy Kart Stałego Klienta do zakupu towarów z 20-procentową‒30-procentową zniżką na wybrany asortyment. W tych okolicznościach po stronie pracodawcy powstała wątpliwość co do obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości 20 proc. zniżki dlapracowników.
DIS wydający interpretację przywołał słownikową definicję pojęcia rabat, zgodnie z którą rabatem jest „obniżenie ceny jakiegoś towaru o pewną kwotę; zniżka od całej sumy należnej za towar, stosowana przy kupnie za gotówkę; opust”, jak również ustawową definicję ceny. Wskazał, że skoro cena towarów ulega zmniejszeniu, to nabywca za tę samą kwotę nabywa większą ilość towaru. „W rezultacie zapłacona kwota dla nabywcy stanowi rzeczywistą cenę zakupu wszystkich towarów (w tym także tych wydanych jako rabat), a udzielony rabat nie stanowi dla konsumenta przychodu”.
Organ podkreślił, że opisany we wniosku stan faktyczny nie ograniczył kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania ze zniżki jedynie do pracowników wnioskodawcy, gdyż adresatem tego programu są również osoby niebędące pracownikami, tj. klienci. Wyjaśnił, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu tego artykułu, czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą.
W opisanej tu sytuacji skutkiem uzyskania rabatu było obniżenie ceny zakupu towarów w sieci sklepów prowadzonych przez firmę pracodawcy. Przedstawiony we wniosku stan faktyczny objęty pytaniem wnioskodawcy wskazywał, że krąg osób uprawnionych do uczestnictwa w akcji rabatowej nie został ograniczony wyłącznie do pracowników ‒ akcja została skierowana również do klientów. W tej sytuacji krąg podmiotów uprawnionych do zakupów z rabatem był potencjalnie nieograniczony.
W konsekwencji organ interpretacyjny uznał, że korzystanie na jednakowych warunkach z akcji rabatowych przez pracowników oraz inne osoby, także te niezwiązane z pracodawcą, jest dla pracowników neutralne podatkowo i pracodawca nie jest zobligowany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników korzystających przy zakupach z 20-procentowej zniżki.
Organ nie wypowiedział się natomiast w interpretacji na temat obowiązku opodatkowania pracowników korzystających z 50-procentowego rabatu, ponieważ zagadnienie to, jakkolwiek ujęte w opisie stanu faktycznego, nie było przedmiotem postawionego przez pracodawcę pytania.

WCZEŚNIEJSZE STANOWISKA ORGANÓW INTERPRETACYJNYCH
Omówiona wyżej interpretacja nie odbiega od prezentowanych od lat stanowisk organów podatkowych. Podobny do przedstawionego tok rozumowania, uzależniający konieczność opodatkowania pracownika z tytułu uzyskanego rabatu od tego, kto jest adresatem akcji rabatowej, znajdujemy przykładowo w następujących wcześniejszych interpretacjach organów podatkowych:
– interpretacja DIS w Warszawie o sygn. IPPB4/415-1006/14- 2/JK2 (w związku z planowanym wprowadzeniem Programu adresowanego do szerokiego grona odbiorców pracowników Spółki, wybranych kontrahentów i ich pracowników oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych, […] udzielane w ramach Programu rabaty nie będą stanowiły dla Uczestników Wnioskodawcy przychodu wynikającego z przepisów updof);
– interpretacja DIS w Warszawie o sygn. IPPB2/415-740/14- 2/MK (Korzystanie na jednakowych warunkach z rabatów przez pracowników Spółki i inne osoby uprawnione jest neutralne podatkowo dla wszystkich tych podmiotów);
– interpretacja DIS w Poznaniu o sygn. ILPB1/415-744/14- 2/AMN (o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy […], decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik […], czy także inna osoba, niezwiązana z pracodawcą);
– interpretacja DIS w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-59/14/ AD (skoro pracodawca zastosował wobec matki pracownika obniżenie ceny świadczonych usług, zgodnie z regulaminem przewidującym możliwość zastosowania takiej obniżki dla określonego kręgu osób to po stronie pracownika mamy do czynienia ze świadczeniem częściowo odpłatnym);
– interpretacja DIS w Bydgoszczy o sygn. ITPB2/415-753/13/ RS (korzystanie na jednakowych warunkach z akcji rabatowych przez pracowników Spółki wraz z innymi uprawnionymi, także tymi niezwiązanymi ze Spółką, jest neutralne podatkowo dla pracowników Spółki).     

DOROTA WALERJAN
doradca podatkowy, Counsel, kancelaria Hogan Lovells,
dorota.walerjan@hoganlovells.com

2017-11-30 15:31 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.