Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo

Świadczenia z ZFŚS – rewolucja w zwolnieniach podatkowych

Świadczenia z ZFŚS – rewolucja w zwolnieniach podatkowych
fot. istockphoto
Od 1 stycznia 2018 r. fiskus otrzyma zdecydowanie mniejsze zaliczki na podatek od świadczeń finansowanych z ZFŚS. Ale nie tylko te świadczenia będą korzystały z większych limitów zwolnień podatkowych. W dwóch odcinkach przedstawimy zmiany w przepisach zwolnień podatkowych obowiązujących od Nowego Roku.

W tej części przeanalizujemy zmiany w zwolnieniach podatkowych świadczeń finansowanych z ZFŚS. W drugiej części przedstawimy inne zmiany w zwolnieniach podatkowych obowiązujących od 1 stycznia br.
Wszystkie te zmiany wprowadziła ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 października 2017 r., poz. 2175). Należy podkreślić, że Fundusz Socjalny jest nadal najkorzystniejszą formą pomocy socjalnej z punktu widzenia opodatkowania świadczeń podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Widać wyraźne preferencje podatkowe ustawodawcy dla działalności socjalnej pracodawcy prowadzonej w formie ZFŚS. Jednocześnie ustawodawca nie zapomina o pracodawcach, którzy nie tworzą ZFŚS, oferując większe limity zwolnień podatkowych od 1 stycznia 2018 r. dla świadczeń finansowanych ze środków obrotowych.

WOLNE OD PODATKU
Zapomogi losowe z ZFŚS, a także związków zawodowych są wolne od podatku bez limitu kwotowego od 1 stycznia 2018 r. Limit zwolnienia podatkowego 2280 zł rocznie dla zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci obowiązywał do 31 grudnia 2017 r. Dla stosowania tego zwolnienia podatkowego bez znaczenia było źródło finansowania zapomogi losowej, istotne było jedynie, by zapomoga była zapomogą losową. Niezależnie czy zapomoga była wypłacona z ZFŚS, czy ze środków obrotowych, obejmował ją jeden roczny limit kwotowy zwolnienia podatkowego do 2280 zł.
Od 1 stycznia 2018 r. zapomogi losowe zostały podzielone na dwie grupy w zależności od źródła finansowania. Pierwsza grupa to zapomogi zwolnione z podatku w całości. Druga grupa to zapomogi losowe zwolnione z podatku do 6000 zł w roku podatkowym.
Jeśli zapomoga jest wypłacona ze środków funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, jest ona wolna od podatku w całości. Od 1 stycznia 2018 r. zapomogi losowe wypłacane z tych trzech źródeł są wolne od podatku w całości, niezależnie od wysokości wypłaconej zapomogi i ilości otrzymanych zapomóg.
Limit zwolnienia podatkowego 2280 zł, po którego przekroczeniu pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od zapomogi losowej z ZFŚS, został zniesiony. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Zniesienie limitu kwotowego oznacza, że należy skrupulatnie udokumentować to, że zapomoga jest zapomogą losową. O zastosowaniu zwolnienia podatkowego decyduje moment wypłaty zapomogi.

NOWE ZWOLNIENIE PODATKOWE ZAPOMÓG LOSOWYCH FINANSOWANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIŻ ZFŚS
Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci sfinansowane z innych źródeł niż ZFŚS, związki zawodowe lub wypłaconych zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra są wolne od podatku – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł. O zastosowaniu nowego limitu zwolnienia podatkowego decyduje moment otrzymania zapomogi.
Do 31 grudnia 2017 r. wszystkie zapomogi losowe były zwolnione z podatku do kwoty rocznego limitu zwolnienia podatkowego 2280 zł, bez względu na źródło finansowania.

NOWY LIMIT ZWOLNIENIA ŚWIADCZEŃ DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
Źródłem świadczeń dla emerytów i rencistów od byłego pracodawcy jest najczęściej ZFŚS. Emeryci i renciści są grupą objętą ,,obowiązkową” opieką socjalną z ZFŚS, jeśli pracodawca tworzy ZFŚS. Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, są wolne od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej kwoty 3000 zł w 2018 r. Limit zwolnienia podatkowego wzrósł o 720 zł z kwoty 2280 zł w 2017 r. do kwoty 3000 zł w 2018 r.
Limit zwolnienia podatkowego dla emerytów wynosi 3000 zł i obejmuje wszelkie świadczenia (karta MultiSport, bony papierowe, paczki, dopłaty do wypoczynku). Po przekroczeniu limitu 3000 zł były pracodawca ma obowiązek pobrać podatek zryczałtowany – 10 proc. wartości świadczenia otrzymanego przez byłego pracownika – emeryta, rencistę.

NOWY LIMIT ZWOLNIENIA ŚWIADCZEŃ DLA PRACOWNIKÓW FINANSOWANYCH Z ZFŚS
Od 1 stycznia 2018 r. wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.
Limit zwolnienia podatkowego do 380 zł w roku, po którego przekroczeniu pracodawca ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń rzeczowych i świadczeń pieniężnych sfinansowanych z ZFŚS, został podwyższony o 620 zł do kwoty 1000 zł w roku podatkowym. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
Nadal rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Tak więc np.: papierowe bony towarowe czy karty podarunkowe są nadal opodatkowane od całej wartości świadczenia i nie korzystają ze zwolnienia podatkowego.

NOWY WYŻSZY LIMIT ZWOLNIENIA PODATKOWEGO ŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW RODZIN ZMARŁYCH PRACOWNIKÓW
Wolne od podatku są świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. Od 1 stycznia 2018 r. limit zwolnienia wzrósł o 720 zł w roku podatkowym w stosunku do stanu prawnego obowiązującego do końca 2017 r.
Analiza zwolnień podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. skłoni pracodawców do zakładania Funduszy Socjalnych i zwiększenia świadczeń dla pracowników i byłych pracowników oraz ich rodzin. Niestety odpis podstawowy pozostał niezmieniony w roku 2018 i wynosi 1185,66 zł za pracownika zatrudnionego w normalnych waunkach, w pełnym wymiarze czasu pracy.

MONIKA CIEŚLAK
prawnik, ekspert ds. kadr i płac,
HR Servises,
hrmonikacieslak@wp.pl

2018-02-20 14:45 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.