Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca

Mieszkanie dla pracownika

Mieszkanie dla pracownika
fot. istockphoto
Spółka z o.o. zamierzała kupić mieszkanie w miejscowości, w której ma siedzibę. Mieszkanie to byłoby bezpłatnie udostępniane zatrudnionym w spółce pracownikom i zleceniobiorcom nieprowadzącym działalności gospodarczej, którzy mieszkają w innych częściach kraju i ich codzienny dojazd do firmy nie jest możliwy. Zarządzający mieli dylematy dotyczące tego, czy nieodpłatne korzystanie z mieszkania przez pracowników i zleceniobiorców będzie u nich przychodem podlegającym opodatkowaniu, czy będą zwolnieni z opodatkowania?

Spółka podjęła ostatecznie decyzję o zakupie mieszkania i nieodpłatnym udostępnieniu go pracownikom oraz zleceniobiorcom. Nieodpłatne udostępnienie lokalu mieszkalnego spowodowało powstanie przychodu. Przychód powstał zarówno u pracownika, jak i zleceniobiorcy. Źródła przychodu stanowiły:
– w przypadku pracowników – stosunek pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof),
– w przypadku zleceniobiorców – działalność wykonywana osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 updof.
Wartość takiego świadczenia jest ustalana zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 3 updof, czyli według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Decydując się udostępnić lokal kilku osobom będącym pracownikami i zleceniobiorcami jednocześnie, należy ustalić każdej z tych osób wysokość przychodu, dlatego też spółka powinna określić równowartość czynszu oraz podzielić przez liczbę osób, którym mieszkanie zostanie udostępnione.

CZY PRACOWNICY MOGĄ SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA OD PODATKU?
Jak już wspomniano wcześniej, udostępnienie lokalu mieszkalnego pracownikom powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy. W przypadku pracowników przychód ten może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust 1 pkt 19 updof. Zgodnie z ww. przepisem, wolna od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 500 zł. Skorzystanie przez pracownika z tego zwolnienia jest jednak możliwe, gdy spełnione są warunki wymienione w art. 21 ust. 14 updof, tj. gdy miejsce zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i pracownik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów; koszty te wynoszą obecnie 139,06 zł miesięcznie. Oba warunki muszą być spełnione łącznie.
Kwota 500 zł stanowi limit miesięczny, przypadający na jednego pracownika. Gdy wartość omawianego świadczenia przypadającego na poszczególnego pracownika w danym miesiącu przekroczy 500 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

KIEDY PRACOWNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SKORZYSTANIA Z PODWYŻSZONYCH KOSZTÓW?
Przepis art. 22 ust. 2 pkt 3 updof uzależnia prawo do stosowania podwyższonych kosztów od zamieszkania podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Zatem istotne jest to, czy miejsce zamieszkania pracownika oraz miejsce wykonywania pracy leżą w odrębnych miejscowościach. Tylko bowiem w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę wyłącznie w miejscowości, w której mieszka, płatnik może stosować podstawowe koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 updof. Jeżeli natomiast pracownik w danym miesiącu świadczy pracę poza miejscem swojego zamieszkania, spełnia warunki do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, o ile wcześniej złożył, zgodnie z art. 31 ust. 5 updof, oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w art. 22 ust. 2 pkt 3 updof.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY FIZYCZNEJ
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, a nie województwo. Zatem wystarczy, aby choć jeden dzień w miesiącu pracownik wykonywał pracę poza miejscowością, w której mieszka, by można było zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy. W naszym przykładzie mimo iż pracownicy mieszkają poza miejscowością, w której świadczą pracę, pracodawca udostępnia im mieszkanie w miejscowości świadczenia pracy. Stąd nie korzystają z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu.

ZLECENIOBIORCY
Inaczej sytuacja przedstawia się u zleceniobiorcy. Ustawodawca w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 19 updof wyłączył z opodatkowania świadczenia z tytułu zakwaterowania otrzymane przez pracowników. Za pracownika, w myśl art. 12 ust. 4 updof, uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Dyspozycją tego zwolnienia nie zostały więc objęte osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.
Oznacza to, że u zleceniobiorcy korzystanie z nieodpłatnego zakwaterowania będzie wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

MIESZKANIE DLA SAMOZATRUDNIONYCH
Stanowiskiem Ministra Finansów w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na najem mieszkania zainteresował się pewien samozatrudniony prowadzący działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznych usług projektowych. Miejsce zamieszkania samozatrudnionego oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej było tożsame z miejscem jego zameldowania – miejscowością rodzinną, w której ma centrum interesów osobistych i powiązań rodzinnych. Samozatrudniony zawarł kontrakt w ramach działalności gospodarczej z firmą znajdującą się poza jego miejscem zamieszkania. Zgodnie z umową samozatrudniony miał obowiązek wykonywać usługi z zakresu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej jedynie w głównym biurze swojego kontrahenta – od późnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Z tego też powodu samozatrudniony postanowił zapewnić sobie miejsce spania w pobliżu siedziby kontrahenta – dojazd z miejsca swojego zamieszkania nie był możliwy i ekonomicznie uzasadniony na tak dużą odległość. W tym celu samozatrudniony zawarł umowę najmu mieszkania w pobliżu miejsca wykonywania przez niego kontraktu, które to mieszkanie służy samozatrudnionemu jako miejsce noclegowe w dniach roboczych. Weekendy samozatrudniony wciąż ma zamiar spędzać w miejscowości rodzinnej, gdzie znajduje się jego centrum interesów osobistych.

NAJEM MUSI BYĆ UZASADNIONY EKONOMICZNIE
Takie osoby jak samozatrudnieni mogą zawrzeć umowę najmu mieszkania i związane z tym wydatki wpisać w koszty działalności. Jednak taki najem musi być uzasadniony z punktu widzenia ekonomicznego. Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien, w myśl art. 23 updof, spełniać łącznie następujące warunki:
– musi pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
– nie może znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 updof,
– musi być właściwie udokumentowany.
Nieuzasadnione ekonomicznie będzie wynajmowanie mieszkania w miejscowości, która oddalona jest od miejsca świadczenia usług o kilkaset kilometrów. Ważne jest także, aby należycie udokumentować wydatki poniesione na najem. Jak czytamy w interpretacji podatkowej, wydanej przez Izbę Skarbową w Łodzi o sygn. IPTPB1/4511-830/15-4/RK, dokumentacja powinna zawierać faktury lub rachunki, wystawiane na właściciela wynajmowanego mieszkania, które potwierdzą wysokość poniesionych wydatków.
Nawiązując do powyższego, samozatrudniony stwierdził, że wydatki na najem mieszkania w pobliżu miejsca wykonywania kontraktu są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, są to bowiem wydatki spowodowane wyłącznie organizacją świadczonych usług i nie są wydatkami na cele osobiste.
Ostatecznie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zgodził się ze stanowiskiem samozatrudnionego i stwierdził, że wydatki na wynajem mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej znajdują zastosowanie w myśl postanowienia art. 22 ust. 1 updof. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie, to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

ANNA SŁOWIŃSKA
prawnik Vox PolandPomoc Prawna

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 80, poz. 350 z późn. zm.).
Piśmiennictwo:
– Interpretacja indywidualna z 16 grudnia 2015 r., sygn. IPTPB1/4511-611/15-2/MH Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.
– Interpretacja indywidualna z 4 marca 2016 r. w Łodzi, sygn. IPTPB1/4511-830/15-4/RK Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

2018-03-23 09:29 Opublikował: Benefit

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.