Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes

Biznes społecznie odpowiedzialny – czym jest, gdzie i jak go realizować

Biznes społecznie odpowiedzialny – czym jest, gdzie i jak go realizować
foto. istockphoto
Czym jest CSR?

Komisja Europejska definiuje CSR (ang. Corporate Social Responsibility) – społeczną odpowiedzialność biznesu jako ideę, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się podejmować starania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowiska.
Ta odpowiedzialność definiowana jest także w wymiarze etycznym biznesu jako norma ISO 2600, czyli standardy systemów zarządzania jakością, określająca: odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne zachowania, które przyczyniają się do rozwoju zdrowia i dobrobytu społecznego. Podejmowane zobowiązania biorą pod uwagę oczekiwania interesariuszy, są zgodne z mającym zastosowanie prawem oraz międzynarodowymi normami postępowania, a także są zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w relacjach z otoczeniem.

Obszary działań CSR

Aby nabrać szerszego i klarowniejszego spojrzenia, ważne staje się wyodrębnienie obszarów działań i wpływu społecznie odpowiedzialnego biznesu na otoczenie. Można śmiało wskazać na następujące obszary działalności:

Środowisko – działania biznesowe w oparciu o nieszkodzenie środowisku naturalnemu, a wręcz jego wspieraniu. Tego typu działania są od niedawna bardzo widoczne, w polityce CSR niektórych globalnych koncernów naftowych, które w ostatniej dekadzie były winne zanieczyszczeniom i katastrofom ekologicznym.

Społeczeństwo – wpływ na dobrobyt i korzyści najbliższej społeczności lokalnej, a także bezpośrednich i długofalowych korzyści dla odbiorców produktów i usług przedsiębiorstwa. Zapewnienie pracy ludziom, szczególnie w rejonach o podwyższonym bezrobociu, to jedno, wpływ biznesu na społeczne otoczenie, np. pracownicze przedszkola czy współpraca z władzami lokalnymi przy inwestycjach lokalnych takich jak place zabaw, boiska, miejsca rekreacji, to drugie.

Miejsce pracy – codzienne środowisko pracy, stworzenie takich warunków pracy, które generują dodatkowy wzrost motywacji i zaangażowania Kadry pracowniczej. Wypełnianie kodeksu pracy jest oczywistością, zapewnianie pracownikom wynagrodzenia zgodnego z ich pracą, poszanowanie praw pracowniczych, współzaangażowanie pracowników do zagospodarowania najbliższego otoczenia, aby było przyjazne, ekologiczne czy po prostu uważane za „swoje” (i spełniające zasady BHP).

Rynek i etyka – np. harmonijne relacje z interesariuszami, klientami czy podwykonawcami o charakterze win-win. Korzystanie z usług podwykonawców również zaangażowanych w działalność społeczną czy chociażby spełniających standardy CSR np. w obszarze ludzkim czy środowiskowym – np. spełnienie norm ekologicznych.

Tu warto zwrócić uwagę na ogromne korzyści z działań CSR-owych opartych na energii i kompetencjach zatrudnianych pracowników – czyli: potencjale ludzkim, które posiada każda organizacja.

Kapitał ludzki i kapitał społeczny – klucz do rozwoju firmy i pracowników

Za Martą Czapińską odwołam się do pojęcia kapitału ludzkiego oraz kapitału społecznego, którego wpływ na rozwój firmy i pracowników wydaje się nieoceniony. Kapitał ludzki – pojęcie z obszaru ekonomii, oznacza zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości zasób fachowej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdrowia i energii życiowej. Jest on wskaźnikiem możliwości adaptacyjnych i produkcyjnych oraz kreatywności. Wartość kapitału ludzkiego można podnieść poprzez inwestowanie w rozwój człowieka. Na przykład poprzez udział i zaangażowanie Kadry pracowniczej w akcjach, projektach czy szkoleniach o charakterze społecznym.
Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia). Tu mowa jest o stworzeniu np. środowiska pracowniczego opartego na świetnej komunikacji, jasnych normach, klarownej gratyfikacji, współpracy zespołowej, korzystnej atmosferze pracy, wspieraniu się w okresach natężonej pracy, co daje niesamowitą bazę na teraz i na przyszłość do rozwoju organizacji w atmosferze biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Żagle – społeczna nauka przez doświadczenie

Przykład – grupa menedżerów średniego szczebla, którzy poprzez wzajemną integrację, rozwój umiejętności realizują się na Szkoleniu pod Żaglami. Aktywny czas z dala od biura, w otoczeniu środowiska naturalnego, połączony z rozwojem kompetencji żeglarskich i umiejętności zespołowych. Swoją obecnością na wodzie wspierają dzieci z rodzinnych domów dziecka. Dlaczego? Pieniądze z wynajętych łodzi i opłacenia profesjonalnej żeglarskiej kadry posłużą zorganizowaniu wodnych akademii dla potrzebujących dzieci.
Pod czujnym i profesjonalnym okiem kadry żeglarskiej i wolontariuszy z Fundacji Ocean Marzeń oraz profesjonalnych trenerów, menedżerowie trenują na „ruchomym pokładzie”, pośród mazurskich jezior zespołowe umiejętności. Cel dla menedżerów jest jasny – rola lidera w skutecznej pracy zespołowej. Pozytywne efekty staną się widoczne w codziennej pracy. Jest czas na żeglarskie aktywności, jak i trenerskie omówienia.
Jaki jest cel Fundacji? Głównym celem Oceanu Marzeń jest prowadzenie działalności wychowawczej i aktywizacji zawodowej dzieci i młodzieży w oparciu o wzorce etyki i etykiety żeglarskiej, i zaangażowania społecznego, a w tym szczególnie młodzieży z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i środowisk zagrożonych.
Jakie są korzyści? Mamy dwie strony: biznes i organizację pozarządową, które poprzez realizację swoich celów tworzą wspólną platformę akcji społecznej. Wychowankowie rodzinnych domów dziecka pod opieką fundacji uzyskują dofinansowanie do żeglarskich obozów – w tym przypadku ze strony firmy – gdzie szkolą się na przyszłych żeglarzy, rozwijając kompetencje społeczne, a menedżerowie świadomi bezpośrednich obopólnych korzyści pogłębiają swoje umiejętności liderskie.
To tylko przykład jednego z projektów, ponieważ rodzaj akcji społecznych można zmieniać i dopasowywać do odbiorcy. Na tym przykładzie można zobaczyć, jak ważne staje się znalezienie wspólnej płaszczyzny do działań społecznych, która zjednoczy i pozwoli na realizację celów zarówno społecznych, jak i biznesowych. W tym przypadku wspólną płaszczyzną stało się żeglarstwo, które Ocean Marzeń postrzega jako sport, pasję i styl życia: „Żeglarstwo to pokora wobec natury i hart ducha konieczny do okiełznania jej. Żeglarstwo to wyzwanie wobec żywiołów i siła charakteru, niezbędna do stawienia im czoła. To konieczność sprawności i tężyzny fizycznej, niezbędnej do prowadzenia jachtu i obsługiwania takielunku oraz kultura zachowań ściśle określona etykietą żeglarską. To frajda, radość i przygoda. To poszerzanie horyzontów i odkrywanie nowych światów, odkrywanie i poszerzanie własnych możliwości”. Te umiejętności są przydatne zarówno w życiu społecznym, jak i w biznesie... Warto więc włączać organizacje i pracowników w akcje społeczne, tak by wszyscy mogli poczuć dumę i zaangażowanie w sprawy firmy. Społeczne działania mogą być narzędziem wzrostu motywacji i pokazania pracownikom innej perspektywy.

Borys Niemczewski
trener biznesu i coach

2012-10-02 10:10 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): csr, niemczewski,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.