Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Biznes » Negocjacje

Mediacja krokiem do zgody

Kiedy wewnątrz firmy rodzi się konflikt, a każda z jego stron pod wpływem emocji widzi jedynie swoje racje, rozpoczyna się walka na nieracjonalne argumenty. Strony nie potrafią dojść do porozumienia, bitwa przenosi się z własnego podwórka na teren całej firmy, przenika na zewnątrz, a nierzadko nawet znajduje swój finał w sądzie…

Konflikty pracownicze mogą występować nie tylko między pracodawcą, jako firmą, a pracownikami. Mogą one również dotyczyć wyłącznie pracowników, np. w relacji przełożony–podwładny, kierownik–zespół, lub osób pracujących na tym samym poziomie zawodowym. Występujące w firmach spory często związane są z umową między pracodawcą a pracownikiem, np. rozwiązaniem umowy o pracę, zmianą zawartych w umowie warunków pracy, takich jak płace, praca w nadgodzinach, urlop wypoczynkowy. Źródłem nieporozumień są również oskarżenia o naruszenie zasad równego traktowania w miejscu pracy, dyskryminacja, mobbing czy molestowanie seksualne.

Bez happy endu

Wystarczy konflikt między dwiema osobami, żeby wywołać w całej firmie prawdziwą burzę. Rodzą się plotki i domysły – kto ma rację. Jeśli spór jest na linii pracodawca–pracownik, to po stronie pracownika najczęściej staje większość zatrudnionej załogi. Taka sytuacja negatywnie rzutuje na wewnętrzną atmosferę w firmie, demotywuje pozostałych pracowników i zmniejsza ich efektywność. Spadek wydajności przedsiębiorstwa zaczyna wpływać na osiągane wyniki. To jednak jeszcze nie koniec…

Kiedy do akcji wkraczają osoby trzecie – prawnicy, świadkowie, a w końcu instytucja, która zadecyduje, kto ma racje, czyli sąd – pojawia się kolejne poważne zagrożenie dla firmy. Utrata pozytywnego wizerunku. Klienci, współpracownicy i media chętnie interesują się wszelkiego rodzaju sensacjami. Nawet jeśli problem zostanie rozwiązany, firma jeszcze długo będzie z nim kojarzona. Może przez to utracić zaufanie klientów i współpracowników. Utrata wiarygodności firmy to kolejny krok do spadku jej przychodów.

Sprawa w sądzie to również wysokie koszty postępowania i obsługi prawnej. Często toczy się nawet latami. Zabiera czas, wysysa energię, generuje koszty i stawia wiarygodność każdego podmiotu pod znakiem zapytania. Zapada wyrok, z którego przynajmniej jedna ze stron nie jest zadowolona.

Można skorzystać z alternatywnej metody rozwiązywania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution), jaką jest mediacja pracownicza. Z sądu jedna ze stron zawsze wychodzi niezadowolona. W mediacji natomiast nie ma przegranych. Ugoda powstaje tylko w wypadku, gdy dwie strony zaakceptują wspólnie wypracowane rozwiązania. Na dodatek ugoda zawarta przed mediatorem może być zatwierdzona przez sąd i uzyskać moc prawną ugody sądowej.

Żelazne zasady

Każda mediacja powinna respektować kilka zasad, dzięki którym jej przeprowadzenie ma w ogóle sens. Podjęcie mediacji przez wszystkie strony, które w niej uczestniczą, musi być dobrowolne. To one podejmują decyzję zarówno o rozpoczęciu, jak i zakończeniu mediacji. W celu zachowania prawidłowego przebiegu spotkania mediacyjnego strony muszą również akceptować zasady, reguły i procedury obowiązujące w mediacji oraz osobę mediatora.

Mediatora obowiązuje całkowita poufność. Nie powinien ujawniać charakteru ani żadnych szczegółów przebiegu mediacji bez zgody stron w niej uczestniczących. Dzięki temu strony mają pewność, że ich konflikt nie będzie upubliczniony.

Osoba prowadząca mediacje powinna być całkowicie bezstronna. Nie powinna wyrażać swoich opinii, przyznawać racji jednemu z adwersarzy i stawać po jednej ze stron. Swoim zachowaniem musi wzbudzić zaufanie poprzez zapewnienie równowagi stron.

Mediatora powinna cechować też neutralność. Nie może narzucać żadnych rozwiązań ani oceniać decyzji podjętych przez strony mediacji. Jeśli w wyniku negocjacji nie dojdzie do ugody, mediator musi również zaakceptować takie rozwiązanie.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Poufny i nieformalny charakter mediacji pozwala na to, żeby nikt z zewnątrz nie dowiedział się o konflikcie. Czas rozwiązywania sporu za pomocą mediacji jest krótszy, a koszty jej przeprowadzenia znacznie mniejsze niż koszt postępowania sądowego. Jak zatem skorzystać z mediacji? Po pierwsze, przynajmniej jedna ze stron musi postanowić, że woli sama zadecydować o konflikcie, w który jest uwikłana, niż oddać sprawę w ręce sądu. Po drugie, wystarczy zgłosić się do mediatora, czyli osoby posiadającej uprawnienia do przeprowadzania mediacji. Do mediatora z pytaniem o przeprowadzenie mediacji może się zgłosić wyłącznie jedna strona, ale równie dobrze mogą o nią wnioskować dwie strony konfliktu. Jednak ostateczną zgodę na rozpoczęcie postępowania mediacyjnego muszą wyrazić obie strony. Wówczas podpisują one z mediatorem umowę o przeprowadzenie mediacji, w której zawarte są szczegóły postępowania mediacyjnego.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu mediacji to już połowa sukcesu. Oznacza ono bowiem chęć „dogadania się” przez skonfliktowane podmioty. Kolejnym etapem są spotkania mediatora ze stronami, a następnie wspólne sesje mediacyjne, których liczba uzależniona jest od okoliczności sprawy i potrzeb osób biorących udział w mediacji. Cały proces mediacji trwa od kilku tygodni do kilku  miesięcy. Nie zawsze postępowanie mediacyjne musi zakończyć się ugodą. O tym decydują wyłącznie strony biorące w niej udział. Jednak samo podjęcie mediacji jest decyzją świadczącą o chęci nawiązania porozumienia, dojrzałości emocjonalnej i odpowiedzialności biznesowej. Często właśnie samo okazanie chęci zrozumienia drugiego człowieka pozwala wyjść z twarzą z konfliktu.

Dzięki mediacji skonfliktowane strony mogą same rozwiązać spór. Firma zachowa dobry wizerunek, zaoszczędzi czas i pieniądze. Relacje wewnątrz przedsiębiorstwa mogą zostać odbudowane, a współpraca kontynuowana. Warto też pamiętać, że wczesna interwencja pozwoli zapobiec eskalacji konfliktu.

Anna Łukasiewicz
mediator ds. gospodarczych i pracowniczych

2013-01-08 12:46 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): anna łukasiewicz, konflikt w firmie, mediacje,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.