Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Rozwój » Szkolenia

Jakość i efektywność procesów szkoleniowych w Polsce

Postrzeganie procesów szkoleniowych w polskich organizacjach zmieniło się znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, głównie za sprawą rozwoju polityki szkoleniowej firm i rosnącej świadomości pracowników działów personalnych. Uśredniając rynkowe obserwacje, można zaryzykować jednak stwierdzenie, że mimo iż większość dużych firm stosuje nowoczesne rozwiązania, nawet dość dobrej jakości – brak w nich, niestety, spójności poszczególnych elementów polityki personalnej i skutecznej kontroli efektywności.

Cieszy zatem fakt, że tak wiele firm (ponad 130 w ośmiu województwach) zdecydowało się w 2012 r. przeprowadzić bezpłatną, generalną ocenę efektywności swojej polityki szkoleniowej za sprawą udziału w Ogólnopolskim Badaniu Benchmarków Efektywności i Jakości Polityki Szkoleniowej (w skrócie Badanie TDI). Materiał badawczy pozwolił na opracowanie rynkowego standardu efektywności polityki szkoleniowej, a uczestnicy – reprezentanci działów personalnych – otrzymali bezpłatne raporty benchmarkowe – czytelny, wskaźnikowy i poufny obraz stanu polityki szkoleniowej własnej organizacji, z możliwością porównania jej z wynikami wskaźnikowymi innych przedsiębiorstw w dziesięciu kryteriach opisowych.

Badanie TDI, dzięki swojej strukturze i metodologii, umożliwia wyciąganie wielu dość szczegółowych wniosków w trzech badanych (z sześciu) kluczowych procesach w obrębie polityki szkoleniowej: standard zarządzania projektem szkoleniowym, partnerstwo w organizacji wspierające efektywność szkoleń oraz praktyki ewaluacji efektywności szkoleń.

Wyniki uzyskane w inauguracyjnej edycji badania w 2012 r. ilustrują nam uśrednioną kondycję efektywności polityki szkoleniowej polskich przedsiębiorstw, wskazując kilka wyraźnych tendencji charakteryzujących praktyki naszego rynku.

Oto kilka konkluzji z badania:

• Brak ewaluacji

Wyniki Badania TDI wskazują, że mamy bardzo mało wypracowanych dobrych praktyk w polskich organizacjach w obszarze narzędzi i systemów do ewaluacji

inwestycji szkoleniowych. Przykładowo, średnie benchmarkowe z obszaru praktyk

ewaluacyjnych są ponad trzykrotnie niższe, niż te z obszaru zarządzania projektem szkoleniowym i ponad czterokrotnie niższe, niż wyniki w obszarze partnerstwa szkoleniowego. Można wnioskować zatem, że projekty szkoleniowe są realizowane z wykorzystaniem stosunkowo dobrych narzędzi, w atmosferze relatywnie efektywnego partnerstwa kwintetu szkoleniowego, lecz prawie całkowicie bez kontroli, zwłaszcza tej w obszarze wpływu szkolenia na wyniki biznesowe firmy. Nic dziwnego, bowiem najczęściej

ocena szkoleń bazuje na ocenie jakości zajęć w postaci ankiety poszkoleniowej.

Jeszcze do rzadkości należą firmy gotowe dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób projekt szkoleniowy wpłynął na cele i rezultaty biznesowe firmy.

• Brak wdrażania kompetencji poszkoleniowych

Badanie TDI pokazało, iż zarządzający projektami szkoleniowymi nie posiadają zdefiniowanych narzędzi czy choćby zasad wspierających uczestników szkolenia,

kiedy w okresie poszkoleniowym powinien teoretycznie następować proces wdrażania nowych kompetencji na stanowisku pracy. Przyjęło się bowiem najczęściej uważać, że szkolenie „kończy się” wraz z wyjściem uczestników z sali zajęciowej, a przecież dopiero od skuteczności wdrażania owych szkoleniowych zmian w codziennych zachowaniach pracownika zależy sukces bądź niepowodzenie osiągnięcia celów biznesowych organizacji powiązanych z przeprowadzonym procesem szkoleniowym.

• Brak analizy potrzeb biznesowych

rzeczywistość – niewiele firm prowadzi praktykę analizowania potrzeb szkoleniowych w nawiązaniu do potrzeby poprawy wyników biznesowych, a nie wyłącznie z perspektywy uzupełniania luki kompetencyjnej. Praktyka często pokazuje, że rozwijanie kolejnych poziomów kompetencji staje się celem samym w sobie, zamiast skupiać uwagę i działania na obserwacji potrzeb biznesu firmy.

• Brak konkretnych celów szkoleniowych

Badanie TDI wykazuje kolejną ułomność w obszarze działań szkoleniowych – cele wyznaczane w szkoleniach są najczęściej zbyt ogólnikowe, „miękkie” i odnoszą się wyłącznie do tego, czego uczestnicy mają się nauczyć na sali szkoleniowej, a nie tego, co ma zyskać firma dzięki

przepracowaniu konkretnych treści szkoleniowych. Średnie rynkowe w badaniu, dotyczące praktyki formalnego ustalania i komunikowania celów szkoleniowych, wyznaczonych za pomocą SMART, są na poziomie niewiele ponad 50% maksymalnej oceny. Być może z tego powodu, zdaniem menedżerów, ocena biznesowego wymiaru szkoleń jest tak niska. Wydaje się to prostą konsekwencją analizowania potrzeb w oderwaniu od konkretów na poziomie czysto biznesowym – a przecież brak celów biznesowych oznacza brak takowych efektów.

Wyniki Badania TDI ukazują uśredniony obraz jakości i efektywności polityki szkoleniowej polskich przedsiębiorstw – przygotowany raport rynkowy, podsumowujący edycję 2012 r. zawiera wiele konkluzji, popartych wykresami i komentarzami merytorycznymi. To bez wątpienia inspirująca lektura, wskazująca działom personalnym obszary do rozwoju w obszarze polityki szkoleniowej, ale też potwierdzająca, że działania szkoleniowe będą w najbliższej przyszłości podporządkowane wymogom i celom biznesu – będzie to wymaganym standardem. Wyniki badania można zobaczyć na stronie internetowej www.badanietdi.pl.

Kamila Dudek
konsultant HR, trener

2013-02-05 11:46 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): dudek, szkolenia,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.