Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo
Jak rozliczać benefity?

Posiłki dla pracowników – zasady rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych

Posiłki dla pracowników – zasady rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych
posiłki dla pracowników / Fot. istockphoto.com
W celu zapewnienia jak najlepszej wydajności pracy pracodawcy niejednokrotnie zapewniają swoim pracownikom bezpłatne posiłki. Takie świadczenie nie tylko pozwala na zapewnienie efektywności pracy, ale stanowi również dla pracownika cenny, z punktu widzenia życia codziennego i organizacji dnia pracy, benefit.

Aby pracodawca mógł jednak prawidłowo rozliczyć powyższe świadczenie w postaci zaoferowanego pracownikowi posiłku, niezbędne jest ustalenie, czy na pracodawcy, zgodnie z przepisami prawa, ciążył obowiązek dostarczenia nieodpłatnie odpowiedniego posiłku, czy też takie świadczenie wynika z polityki firmy, w której pracuje pracownik. Zgodnie z art. 232 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Szczegółowe zasady dostarczania przez pracodawcę posiłków oraz kategorie osób uprawnionych do świadczeń określa rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (zwane dalej rozporządzeniem). Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, zwane dalej „posiłkami”, w formie jednego dania gorącego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2. Zgodnie natomiast z § 2 ust. 2 rozporządzenia, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Jeżeli zostały spełnione przesłanki wskazane w przepisach kodeksu pracy oraz rozporządzenia, a tym samym jeżeli pracodawca realizuje obowiązek wydawania świadczeń w postaci posiłków na podstawie szczegółowych przepisów prawa pracy, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) takie świadczenie jest zwolnione z opodatkowania. Zgodnie bowiem z powyższym przepisem wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Wskazać również należy, iż wprawdzie przepisy przytoczonych aktów z zakresu prawa pracy nie przewidują możliwości wydawania pracownikom kuponów żywieniowych, za które mogliby nabyć posiłek lub produkty spożywcze do jego sporządzenia, to przepisy updof przewidują również zwolnienie od podatku w sytuacji otrzymania przez pracownika takiego bonu. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt. 11b updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Tym samym zarówno w przypadku wydawania posiłków na postawie rozporządzenia, jak i w postaci kuponów (bonów, talonów) uprawniających do nabycia za nie posiłku wartość takich posiłków korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego, a co za tym idzie na pracodawcy nie będzie spoczywał obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy. Potwierdza to również treść interpretacji indywidualnej Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 r., sygn. akt. IPTPB1/415-169/12-4/MD.

Odmiennie natomiast kształtuje się rozliczanie wartości posiłków otrzymanych przez pracowników w związku z realizacją polityki propracowniczej pracodawcy, na którym nie ciąży ustawowy obowiązek ich dostarczania. Wówczas wartość takiego świadczenia, zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, stanowi przychód ze stosunku pracy, od którego płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Tym samym przy rozliczaniu wartości posiłków istotne jest, czy stanowią one realizację obowiązków ustawowych, czy też są elementem polityki stosowanej u danego pracodawcy.

Anna Celińska
Kancelaria Naworska

2013-02-27 10:52 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, posiłki dla prcowników,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.