Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo
Jak rozliczać benefity?

Prezenty ślubne dla pracownika

Prezenty ślubne dla pracownika
Prezent ślubny benefit / Fot.sxc.hu
Dzień ślubu zaliczany jest do najważniejszych dni w życiu. W związku z tak szczególną okazją młodzi małżonkowie otrzymują liczne prezenty, w tym niejednokrotnie od załogi zakładu, w którym pracują, oraz od zatrudniającego ich pracodawcy. Przekazanie podwładnemu prezentu przez pracodawcę, w związku z zawarciem związku małżeńskiego przez pracownika, nie pozostaje jednak obojętne z punktu widzenia rozliczeń z fiskusem, a w zależności od przyjętej formy prawnej podlega odpowiednim rygorom.

Wskazać należy, iż przekazanie prezentu ślubnego pracownikowi przez pracodawcę może podlegać bądź to wymogom określonym w ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej upsd), bądź warunkom określonym w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zgodnie z art. 2 ust. 1 updof, przepisów updof nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Decydującą rolę w tym zakresie odgrywa umowa zawarta pomiędzy stronami, a więc pracownikiem i pracodawcą, i choć nie musi być ona zawarta na piśmie, to warto zastosować taką formę ze względu na ewentualny aspekt dowodowy. Odnosząc się zaś do treści łączącego strony stosunku prawnego, w przypadku gdy postanowienia umowy pozwalają na zakwalifikowanie jej jako umowy darowizny, zastosowanie mają przepisy upsd, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Z umową darowizny mamy natomiast do czynienia, kiedy darczyńca (pracodawca) zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (pracownika) kosztem swego majątku. Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie jest zobowiązana w zamian za dokonaną darowiznę do jakiegokolwiek świadczenia. Tym samym za podstawowy element darowizny należy uznać jej nieodpłatność. W przypadku darowizny wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest obdarowany. Zgodnie z art. 14 ust. 3 upsd, do poszczególnych grup zalicza się:

a) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

b) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

c) do grupy III – innych nabywców. Dla każdej z przedstawionych grup upsd przewiduje rożne progi kwotowe, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 upsd, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

a) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

b) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

c) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Analiza wyżej przytoczonych przepisów wskazuje, iż poza nielicznymi przypadkami, kiedy pracownik jest spokrewniony z pracodawcą, pracownik będzie zaliczony do trzeciej grupy podatkowej. Powoduje to, że wolna od podatku jest wartość darowizny do kwoty 4902 zł. W praktyce zdecydowana większość przypadków mieści się w tzw. kwocie wolnej i w związku z powyższym osoba obdarowana (pracownik) nie musi płacić podatku od spadkowi i darowizn i nie ma w związku z tym tez żadnych obowiązków zgłoszeniowych w stosunku do urzędu skarbowego.

W sytuacji kiedy zawarta pomiędzy stronami umowa nie spełnia wymogów przewidzianych dla umowy darowizny, opodatkowanie prezentu otrzymanego od pracodawcy podlega przepisom updof. Art. 12 ust. 1 updof wskazuje, iż wszystko, co pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy, jest dla niego przychodem ze stosunku pracy, od którego pracodawca powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wykazać otrzymany prezent w informacji PIT-11, którą przekaże pracownikowi i na której podstawie pracownik sporządzi zeznanie roczne. Co prawda przepisy updof przewidują liczne zwolnienia od podatku dochodowego, jednakże żadne z nich ma zastosowania do sytuacji przekazania prezentu ślubnego przez pracodawcę pracownikowi.

Wobec powyższego prawidłowe ustalenie łączącego strony stosunku prawnego oraz jego właściwe udokumentowanie ma podstawowe znaczenie dla ustalenia konsekwencji podatkowych przekazania prezentu ślubnego pracownikowi.

Anna Celińska
radca prawny

2013-08-29 10:51 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, prezent ślubny,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.