Miesięcznik Benefit – miesięcznik kadrowych, kierowników i dyrektorów HR

Strona główna » Praca » Prawo
Jak rozliczać benefity?

Darowizna dla pracownika

Darowizna dla pracownika
Darowizna dla pracownika / Fot. istockphoto.com
Praktyka ukształtowała wiele form mających na celu wyrażenie przez pracodawcę uznania dla dotychczasowych osiągnięć pracownika oraz zachęty do kontynuowania przez niego zatrudnienia i motywacji do coraz efektywniejszego wykonywania przez niego pracy.

Jednym z takich benefitów jest niewątpliwie przekazanie przez pracodawcę pracownikowi darowizny np. na sfinansowanie przez pracownika kredytu na nowo zakupiony samochód czy na wkład własny na mieszkanie lub też w związku z sytuacją życiową w jakiej znalazł się pracownik. Dokonując jednak takiej darowizny, czy to w postaci rzeczowej, czy też gotówkowej, należy dopilnować, aby wypełniała ona warunki umowy darowizny przewidzianej przez Kodeks cywilny. Tylko zakwalifikowanie danej czynności jako umowy darowizny zgodnej z postanowieniami Kodeksu cywilnego pozwoli na jej rozliczenie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (dalej upsd). W innym przypadku przekazane przez pracodawcę pracownikowi środki będą musiały być zaliczone jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Zgodnie zatem z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej kc) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 marca 2006 r. (sygn. akt. II FSK 450/05), świadczenie jest bezpłatne tylko wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Decydujące znaczenie ma zatem nieodpłatność świadczenia na rzecz obdarowanego, co też oznacza, że nie może mieć ono odpowiednika w świadczeniu drugiej strony umowy, albowiem umowa darowizny jest jednostronnie zobowiązująca. Tym samym, na co wskazywał również NSA w przytoczonym powyżej wyroku, za umowę darowizny nie można uznać np. umowy, która w zamian za przekazanie odpowiedniej kwoty zobowiązywała pracownika do pozostawania z pracodawcą w stosunku pracy przez określony czas. Taka umowa nie spełniała bowiem opisywanego wyżej warunku braku ekwiwalentności. Podkreślić również należy, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z darowizną, czy nie, istotna jest treść konkretnej umowy wiążącej strony. Co do zasady nie ma konieczności zachowania formy pisemnej dla umowy darowizny, gdyż zgodnie z art. 890 kc jeżeli umowa darowizny została zawarta bez zachowania formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jednakże dla celów dowodowych warto jest dopełnić wszelkich formalności, gdyż jak zostało wskazane powyżej treść łączącego strony stosunku będzie decydowała czy wskazana czynność podlega rygorom ustawy o podatku od spadków i darowizn czy też ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych. W przypadku gdy zgodnie z treścią umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem mamy do czynienia z umową darowizny wysokość podatku od otrzymanej darowizny ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest obdarowany. Zgodnie z art. 14 ust. 3 upsd do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców. Dla każdej z wyżej wymienionych grup upsd przewiduje odmienne kwoty, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 upsd opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 1) 9637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

2) 7276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

3) 4902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

W większości przypadków obdarowany pracownik reprezentuje III grupę podatkową, co oznacza, że w jego przypadku wolną od podatku jest kwota 4902 zł. W sytuacji, w której darowizna dokonana na rzecz pracownika w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczy wskazanej kwoty wolnej od podatku, wówczas obdarowany pracownik nie płaci żadnego podatku od otrzymanej darowizny i nie musi też dopełnić żadnych dodatkowych formalności zgłoszeniowych do urzędu skarbowego. Sytuacja przedstawia się natomiast odmiennie, kiedy kwota przekazanej jednorazowo lub w przeciągu ostatnich 5 lat darowizny przekroczy kwotę wolną od podatku, wówczas powoduje to opodatkowanie według progresywnych stawek określonych odrębnie dla każdej grupy podatkowej w art. 15 ust. 1 upsd. W przypadku przekroczenia kwoty wolnej od podatku należy dopełnić związanych z tym formalności tj. osoba obdarowana ma obowiązek złożenia do właściwego urzędu skarbowego deklaracji SD-3 w ciągu miesiąca od otrzymania darowizny i zapłaty podatku wynikającego z wydanej przez organ podatkowy decyzji. Ze względu zatem na istnienie kwoty wolnej od podatku darowizna dokonań przez pracodawcę na rzecz pracownika może stanowić dla niego znaczną pomoc finansową. Należy jednak pamiętać, iż organ podatkowy ma prawo ocenić, czy przekazane pracownikowi świadczenie nie jest de facto wynagrodzeniem za pracę, a nie darowizną, dlatego istotne jest, aby strony umowy darowizny właściwie udokumentowały wolę bezpłatnego przysporzenia po stronie pracownika kosztem majątku darczyńcy.

Anna Celińska
radca prawny

2013-11-04 12:46 Opublikował: Benefit
Tematy pokrewne (tagi): celińska, darowizna,

Reklama:

tel. kom: 508-548-308

Redakcja:

Newsletter


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowo-promocyjnych oraz na otrzymywanie od Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
... Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celach marketingowo-promocyjnych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki i informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Spółkę podmiotom z Grupy Kapitałowej Benefit Systems S.A. w celach marketingowo promocyjnych związanych z promocją lub reklamą produktów i usług oferowanych przez te podmioty jak również wyrażdam zgodę na otrzymywanie od tych podmiotów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Benefit IP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.